Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Kom, Mies en Jeanne, gaat zitten, blijft met zoo aan de tafel staan," zeide de juffrouw; „je weet wel dat er orde moet wezen."

„Ja, juffrouw, ik zal gaan zitten," zeide Mies terwijl zij zoo voorzichtig als zij kon op de tabouret plaats nam.

„'t Is alsof je op eieren gaat zitten," fluisterde

Jet haar in.

„St!" antwoordde Mies, „ik zal je straks wel

zeggen, waarom ik zoo doe."

Allen begonnen te ontbijten, en er heerschte nu een diepe stilte, want onder het eten mocht er niet gesproken worden.

„Mies, hoe kom je aan zooveel inktvlekken aan

je handen?" zeide de juffrouw eensklaps. „Je hebt

je toch wel gewasschen.

Allen keken naar onze jongejuffrouw, die een kleur als vuur kreeg en niet wist wat zij zou zeggen en maar wat stotterde.

„Ja,... neen; ja, juffrouw," zeide zij haar

vingers bekijkende.

„Ja, neen! Wat moet ik daarvan gelooven?" antwoordde de juffrouw gestreng. „Ga dadelijk naar boven en wasch je handen schoon; je gezicht schijnt ook geen goede beurt gehad te heb-

Sluiten