Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf had moeten staan, die door menige treurige ervaring in zichzelf gekeerd en ontoegankelijk was voor vrienden, was langzaam, zeer langzaam, maar des te zekerder Lehrbach's vriend geworden. Evenzeer als hun beiders karakters verschilden, deed dit het motief van de vriendschap, die eerst verscheidene stadiën had moeten doorloopen, vóór zij zich had ontwikkeld tot dien oprechten, van beide zijden zoo eerlijk gemeenden band van volkomen vertrouwen. De oppervlakkige Lehrbach, het verwende troetelkind van het geluk, was egoïstisch, waar het zijn persoonlijkheid en de daaraan' verbonden overheersching over harten in danszalen gold. Zonder zich te bedenken zou hij have en goed gedeeld hebben met Hattenheim of menig anderen kameraad, maar de gunst der dames, de in heeten strijd veroverde plaats als held van den dag en enfant chéri der residentie deelde hij met niemand, zelfs met Hattenheim niet. Ik duld geen andere goden naast mij, fonkelden zijn donkere oogen, en zijn ijverzuchtige ijdelheid was de eerste egoïstische oorzaak geweest van zijn toenadering tot Reimar. In den eenvoudigen Hattenheim had hij geen concurrent te vreezen.

Graaf Giinther von Lehrbach had op menigeen veel voor; hij was een voortreffelijk ruiter, een innemend, aangenaam prater, een schoon man; moeder natuur had hem bovendien nog begiftigd met een werkelijk bewonderenswaardig talent voor teekenen, dat hij op Reimars wensch door ernstige studie tot eene zekere volmaaktheid gebracht had. Wel maakte hij niet altijd een even goed gebruik van dat talent, en schetste typen van, en parodieën op het hofleven, waarmee hij de geheele wereld amuseerde, en was hij daardoor op den besten weg een goed humorist, maar slecht kunstenaar te worden. Doch waarom zich daaraan gestoord ? De roem, de eerste en meest gezochte cavalier van het hof te zijn,' gold hem meer dan genoemd te worden in de rij der waarlijk groote kunstenaars. Immers zijn caricaturen, die hij zoo geestig op de balboekjes wist te schetsen, hadden hem de eerste cotillonsorde van prinses Silvia bezorgd, en zulk eene onder-

Sluiten