Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede te brengen; de kleine hoogheid stelt er bijzonder veel belang in! Donnerwetter, wat een lief gezichtje, Hattenheim! Ganzen-Lize zal de rij openen! Heb je ooit zoo'n bekoorlijk model gezien ?"

Lehrbach haalde snel zijn schetsboek uit zijn borstzak en wierp een onderzoekenden blik op 't potlood: „Houd jij zoo lang den vos even vast, — wil je? — dan waag ik mij wat dichter bij, vóór de landelijke schoone aan het eind is van haar catechisatiewerk: ze leert zeker de tien geboden voor „meneer de domenee" — en de jonge officier sprong zoo zacht mogelijk uit den zadel, wierp Hattenheim de teugels toe, sloop voorzichtig door het mulle zand, tot hij zich nederzette op een hoop steenen en, het boek op de knieën houdende, met ijver begon te teekenen.

Zijn niets kwaads vermoedend model hield zich meesterlijk stil, het omslaan van de bladzijden ging snel, en zonder dat ze van houding veranderde, en hoewel zich de kleine hand nu en dan bewoog, om de naar voren vallende krullen van het voorhoofd te strijken, belette dit den jongen kunstenaar geenszins een allerliefst gelijkend, hoewel wat geparodieerd portret te schetsen, want de vaak gestopte en gelapte zak die haar voor de helft bedekte, en de plompe schoenen traden met humoristische getrouwheid op den voorgrond; terwijl verscheidene gevederde onderdanen in potsierlijke standen om hun jonge gebiedster gegroepeerd waren.

Reeds spoedig zag Giinther met een triomfantelijk lachje neder op de voltooide teekening; schreef er met krachtige hand den datum en het woord „Ganzen-Lize" onder en vergeleek daarna nogmaals origineel en kopie met onderzoekenden blik. „Hoe jammer, dat ze de oogen neerslaat," dacht hij bij zichzelf; „daardoor gaat veel schoons verloren! Schoons? Natuurlijk, want in zoo'n lief gezichtje hooren een paar groote, vriendelijke, lachende kijkers, natuurlijk blauw, te oordeelen naar de blonde krullen! Verduiveld jammer, dat die kleine de lange wimpers niet eens opslaat!" Maar „Ganzen-Lize" blikte niet op, en de jonge officier verwijderde zich even onhoor-

Sluiten