Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

itf0; ïerP h3ar Stralen °P het s'ot Stauffen. Het

èf dach er niP; h het zoo> ho°'de het zox> noemen

en dacht er niet verder over na, in hoeverre de trotsche titel

paste bij den eenvoudigen drager. Wanneer men echter van

welker wv f 7^ ^ ^ ^ "1Uren beschouwde, gevel als door ouderdom voorover neeg, scheen het

onw,nekeung als°f het „slot" Stauffen in rechtmaZ be

cheidenheid diep beschaamd het rimpelig gelaat boog bij de

scho°nklinkende loftuitingen van j s* uit d

oor een hoog gewelfde steenen portiek kwam men op den vierkanten geplaveide" voorhof, waarop het front van het

vale pelaat ? ÏTJarC" "eerzag met hetzelfde stuursche mai' wien Hep" met bolle' ingeZOnken oogen, evenals een oud sTaaLuts de v7kante:.korte- massief plompe toren als een

smaH ™ rad naar h°P *" °°r hi"g' S,0eg men echter malle pad naar den moestuin in, voorbij de steenen trao

voTsUiXnÏer afgebrokkelde wapen van de fami''e Vetter kasteel van <r g Pr'J ' en bekeek "ien den bouw van het astcel van die zijde, dan kreeg het plotseling een geheel

ion" aanz,en; De oude grijsaard veranderde zich in een J ngL dame uit den tijd van Lodewijk XVI, die het ver voor-

nSee,dak mH dC Vr°0lijk k"ikkende kamP^foelieen

dfnière» onhpl"Ve" da,ar,JUSSchen a,s ee" «chapeau a la jaraimere op het gepoederde hoofd droeg.

tm 0t ergei"n's van de naburige pachters, die niet veel ver-

ritm^ster ^onHvV6 landbouwkund'g<-' kennis van den ouden tmeester Von Vetter, was alles op Stauffen practisch, wel

Sluiten