Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was dus geen wonder, dat èn intendant èn de buren een bedenkelijk gezicht trokken en met profetischen blik Grosz-Stauffen reeds den kreeftengang zagen gaan. Doch hierin vergisten zij zich! Toen in de eerste dagen de baron menig besluit te nemen, menig verzoek in te willigen kreeg en de boeren en arbeiders de bevelen van hun nieuwen heer kwamen halen, gebeurde het geregeld, dat de ritmeester de zaak lang, met een krijgshaftig, ernstig gezicht overdacht, zich peinzend aan den baard trok, om den vragende ten slotte met een flinken slag op den schouder den goeden raad te geven: „Weet je wat, beste jongen, ga jij maar naar mijn vrouw; die is op de hoogte en buiten opgevoed!" — en de heer Wetter blies een paar eerbied inboezemende wolken uit de groote Duitsche pijp en maakte zich haastig uit de voeten. Kwamen ze dan bij de barones en zagen ze de groote, krachtige gestalte, de resolute, korte bewegingen, de verstandige grijze oogen en den energieken strakken mond, dan wisten ze wel, wie de toekomstige heer en gebieder op Stauffen zou zijn. Zoo had vrouwe Renate von Wetter, geboren gravin Malwitz met hare aristocratische kleine handen de teugels van het beheer opgenomen, om die met ijzeren volharding, verstandig, practisch en spaarzaam, als een vrouwelijke veldheer in huis en hof, op akker en veld te voeren

In volslagen eenzaamheid gingen vele jaren voorbij, wischten meer en meer de sporen van het vroeger hofleven uit, streken langzamerhand de glacé-handschoenen van de vingers van het ouder wordende echtpaar en strooide over slot en bewoners de fijne aschregen van het nuchterste proza, dat meedoogenloos de teedere bloesems van weelde en smaak verstikte en den geest des tijds met den grootsten tegenstand den toegang versperde. Alles geschiedde zoo practisch, zoo spaarzaam mogelijk, om Josephines kapitaal tegen interest te kunnen zetten en haar met trotsche voldoening te kunnen zeggen: „We zijn goede beheerders geweest en hebben je vermogen vermenigvuldigd."

Zoo ging dag aan dag gelijkvormig voorbij, vlocht onge-

Sluiten