Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Freule Ilse volgde haar trouw na, niettegenstaande ze reeds zeer verbrand was, terwijl prinses Sylvia niet bijzonder teer van teint scheen te zijn. Gravin Aosta maakte evenwel gebruik van haar reusachtigen en-tout-cas en huppelde gracieus en coquet naast Detlef, met wiens „allercharmantst" Tyrolercostuum ze „bepaald dweepte".

Jonker Von Reuenstein haastte zich vooruit en sprong aan boord, om de bank, waarop Sylvia waarschijnlijk plaats zou nemen met zijn zakdoek af te stoffen, daarna wipte hij zenuwachtig van gedienstigheid over de middelste bank naar de punt van het schuitje, om Hare Hoogheid bij het instappen behulpzaam te zijn.

Sylvia bleef echter op het bruggetje staan en zette hare hand in haar zijde, in plaats van haar te steunen op die van den jonker. Een fijn, spotachtig lachje speelde om hare lippen. „Reuenstein valt weer over zijn eigen beenen van beleefdheid! Ga toch weg. ik kan wel alleen. Mon Dieu! Ik ben toch geen kat, die bang is voor water."

De ordonnance-officier trok zich gehoorzaam terug en Sylvia sprong, een van haar overmoedige grillen volgend, plotseling met beide voeten te gelijk in het schuitje, zoodat het kleine vaartuig gevaarlijk heen en weer wiegelde en in al zijne voegen kraakte.

Reuenstein tuimelde op de bank neer, en de riemen sloegen met zooveel kracht in het water, dat een regen van schuim en droppels Hare Hoogheid bedekte.

Ilse schaterde van lachen om die kostelijke grap. Sylvia stond midden in het bootje en amuseerde zich bovenmate om het dwaze onthutste gelaat van den armen jonker.

„Maar Reuenstein wat heb jij toch voor zenuwen. Wees maar niet bang, je zult niet verdrinken!" en Sylvia wischte zich de tranen uit de oogen. „Jelui bent helden, dat moet ik zeggen! Günther von Lehrbach stond als een boom en vertrok geen spier, toen ik verleden zomer hetzelfde deed."

„Omdat die steeds op zijn hoede is voor jou kuren," sprak Detlef met half ergerlijken, half vrooHjken blik. „Jou grappen zouden iemand duur te staan kunnen komen!"

Sluiten