Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

das wat recht en zei: „Nu, in Gods naam dan! Phine, denk aan wat ik je gezegd heb over het eten met vork en mes!"

Freule von Wetter knikte zelfbewust, streek haar japon glad en bleef in gespannen verwachting zitten.

Het rijtuig reed door het hooge sierlijke hek de breede Iindenlaan op, welke regelrecht naar het kasteel voerde. Josephine kende het wel Het was een breed gebouw van ééne verdieping, met ronde zijvleugels; voor elk dezer strekte zich een terras uit, welke terrassen door een aristocratischen zuilengang, langs het middenfront heen, verbonden waren.

Op het grasperk, tegenover het front, troonde een reusachtige in brons gegoten leeuwengroep, die van artistieke uitvoering getuigde. De overleden gravin had altijd glimlachend gezegd, als de hooge gasten, die ter jacht op Lehrbach kwamen, het meesterwerk bewonderden: .Mijn man heeft het uit piëteit voor ons wapen hier neer laten zetten!"

In de schaduw van den zuilengang lag, met den gelen kop op de uitgestrekte voorpooten gebogen, een groote Ulmer dog. De gedempte hoefslagen der paarden en het rollen der wielen klonken op den kiezelweg, en graaf Giinthers lieveling spitste de ooren, hief den breeden neus in de hoogte en beschouwde met waardige kalmte, doch zichtbare bevreemding het citroengele gedrocht, dat in den Iindenlaan kwam aanwaggelen. Gelijktijdig werden achter hem de vleugeldeuren geopend en de jager van Zijn Excellentie schreed haastig de veranda over, de trap af, om met ontbloot hoofd, doch -liet zonder een licht trillen der lippen, het Stauffensche familierijtuig op te wachten.

Langzaam steeg de corpulente gestalte van oom Bernd er uit, zenuwachtig en haastig gevolgd door een roze katoenen massa, waaruit een bevallige meisjesfiguur en een reusachtige jaja-hoed kwamen kijken; daarna kwam tante Renate met deftige waardigheid, schudde zich een oogenblik als een poedel, die tegen zijn zin een bad genomen heeft, streek de volants van haar zwartsatijnen japon naar alie zijden glad en vroeg den jager met neerbuigende vriendelijkheid We komen toch niet te vroeg?"

Sluiten