Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onbevangen zag ze naar hem op, knikte bevallig, „zeker, als u het kunt!" en boog het kopje ter zijde naar de gesoigneerde, blanke mannenhand, die zich met behagelijke traagheid verdienstelijk maakte den blonden haardos te tooien.

Door het bladerige loof der accacia's viel een zonnestraal recht op de twee jongenlieden, ontlokte gouden lichtvonken aan de golvende, springende lokken en deed de fluweelachtige bloem, die zich zacht tusschen de krullen vlijde en er ten deele onder schuil ging, gloeien als purper. Schel fonkelden de brillanten aan Giinthers vinger

Hattenheim was met over elkaar geslagen armen eenigszins ter zijde gebleven; somber fronste hij de wenkbrauwen, telkenmale scheen hij de vastgesloten lippen te willen openen: een verwijtende blik trof Giinthers lachende oogen. Snel wendde hij zich af en schreed langzaam vooruit. De roos zat vast, en Giinther en Josephine volgden de hooge gestalte van den jongen officier.

„Weet u wel, wat een roos beteekent?" vroeg Lehrbach langzaam en blikte het jonge meisje diep in de oogen, welke verwonderd eene verklaring vroegen.

„De roos is het symbool der liefde," ging de jonge man met gedempte stem voort: „argeloos verbreekt ze de boeien van den Jesloten knop en ontplooit, tot genot van zichzelf en de geheele menschheid, haar van purper gloeienden kelk."

„Maar ze draagt doornen en verwelkt zoo spoedig," sprak Josephine en schudde ontkennend het blonde hoofd. „Dat komt toch niet overeen met de liefde?"

„Ook dat is het lot van Cupido's pijlen, soms zijn ze scherp als doornen, soms gevaarlijk als een in gif gedoopt zwaard. Kent gij de zinrijke spreuk, die eens een meesterhand op den Wartburg nederschreef ? „Wem nie durch Liebe Leid geschah, geschah durch Lieb' auch Liebe nie!' Deze woorden bevatten waarheid, freule Josephine, geloof ine, groote waarheid; want evenmin als de roos leven kan zonder den morgendauw, en haar kelk zonder zijn zegenende paarlen nooit ontwikkelt tot zijn volste pracht, evenmin kan liefde zijn zonder tranen,

Sluiten