Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hattenheim had liet echter haastig gegrepen, wierp er een snellen blik in en reikte het dan met een gelukkig lachje aan zijn vriend. „Het is over de weddenschap, Günther!"

Terwijl de jonge graaf het artikel doorvloog, spraken allen weer vroolijk en luid door elkaar, het blad trilde tusschen zijn slanke vingers, een licht rood verfde zijn slapen, en diep ademhalend openden zich zijn lippen.

„Van welke weddenschap is er sprake," vroeg de ulaan aan Clodwig, die beleefd lachte en tegenover den vrager plaats nam.

„Heeft Lehrbach u daar niets van verteld? Dat noemjik bescheiden als het viooltje, dat in het donker bloeit! Het is al een week lang het praatje van de geheele residentie. Hebt u misschien wel eens hooren spreken van het jachtslot „La Solitude" hier in den omtrek, zoo wat vijf kwartier van de stad gelegen ? Eenige weken geleden ging Lehrbach met Von Dahnwitz, een jong grondbezitter uit de buurt een weddenschap aan om dien weg af te leggen, in den ongeloofelijk korten tijd van tien minuten, wel te verstaan tien minuten, waarde kameraad. Von Dahnwitz neemt haar aan en onze waaghals stijgt te paard. Tusschen de stad en het dorp Keutlin kruisen echter de rails den grooten weg. Lehrbach geeft zijn paard de sporen, ziet beide slagboomen gesloten en den trein, die op een kleinen honderd meter afstands komt aanstoomen. Indien hij den eindeloozen goederentrein afwacht, is zijn weddingschap reddeloos verloren. Het paard dus aangezet, de vonken spatten hoog uit de steenen; in één sprong is hij over den eersten slagboom, .daarna over de tweede barrière, en voort vliegt hij, den ontstelden baanwachter voorbij, als de wilde jager op zijn vurig ros, om werkelijk in tien minuten zijn doel te bereiken. — Wat zegt u van zoo'n rit? Ik blijf er bij, onze Lehrbach moet een verbazenden honger gehad hebben, want denk eens: hij heeft om niets anders gewed dan om een goed déjeuner!"

„A la bonne heure," knikte de ulaan en klopte Günther trotsch op den schouder, „dat heb je kranig gedaan m'n jon-

Sluiten