Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieke" aan een langdurige ziekte bezweek, als zijn laatsten wensch, aan Maria Christina de bede latend, hun eenig kind in zijn land te laten opvoeden. Nieuwe banden ketenden nu de nauwgezette vrouw aan den onbeminden grond; haar rouw rechtvaardigde, dat ze zich stil terugtrok in het kleine kasteel en alleen leefde voor de opvoeding van haar kind en ontelbare liefdadige instellingen. Het noodlotstreek echter weder zijn donkere vleugelen, kruiste onverbiddelijk en vreeselijk den weg der beproefde vrouw en trof den eenigen bloesem aan den boom haars levens: de kleine prinses stierf! Voorbij was al haar hopen en droomen; de vreemde stond alleen, eenzaam en van een elk verlaten tusschen de twee graven van de eenige wezens, die ze in het koude noorden had liefgehad!

Door dwarrelende sneeuwvlokken, als over een zacht, schitterend wit kleed rolde de equipage van den Minister langs den weg, die naar het paleis voert; de boomen en heesters dansten voorbij als donkere vermomde reuzengestalten; hier en daar klonk een hoefslag of kletterde de met zilver bewerkte toom, als de paarden snuivend de manen terugwierpen; de jonge huzaren-officier strekte zich behagelijk uit in de zachte kussens en boog het hoofd om door het raampje te turen Door de kale boomtoppen heen zag hij den heiverlichten voorgevel van het paleis: de hooge spiegelruiten waren noch door jaloezieën, noch door rouleaux bedekt, een donkerrood licht straalde er uit en viel op de dicht besneeuwde pijnboomen, die zich op het terras, in de onmiddellijke nabijheid van het balkon der muziekkamers verhieven. Na een korte wending om den ver vooruitspringenden zijvleugel reed het rijtuig het slotplein op. Onder den overdekten péristyle stond reeds de rijk gegalonneerde portier met zijn hoogen staf, opende de beide deuren der vestibule en trachtte door diep buigen en beleefd lachen te kennen te geven, hoe vaak en hoe gaarne hij dezen gast reeds ontvangen had.

Snel trad Lehrbach binnen, wierp den toesnellenden lakei zijn jas en pet toe en sprong vlug als een oude bekende,

Sluiten