Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staande volants? Ja, nu bemerkt zij, hoe geheel anders zij er uitziet dan de andere jonge meisjes, die zich gemakkelijk bewegen in de elegante, fraai gedrapeerde zijden en satijnen toiletten.

Het bloed stijgt haar naar de wangen, ze haalt verlicht adem, nu zich eenige nieuw aangekomenen voor haar plaatsen, en vaster en vaster drukt ze zich tegen de purperfluweelen portières aan. Ach, kon ze toch maar hun zware plooien over de witte jurk halen! Verlegen en angstig blijft ze staan leunen tegen den post van de deur en denkt met kloppend hart: „Als hij maar kwam en mij mooi vond, dan was alles weer goed!"

Daar klinkt haar een stem in de ooren: als een electrieke vonk doortintelt het haar en haar hart staat bijna stil van vreugde.

Dicht bij haar, slechts gescheiden door de portière, hoort ze duidelijk graaf Günther spreken. Hij staat in een der bijzalen en heeft niet het minste vermoeden, dat hij in de onmiddellijke nabijheid van zijn kleine vriendin uit Stauffen is.

„Ah, pardon, Brocksdorff, een enkel woord!" hoort ze hem roepen even vroolijk en opgewekt als in Stauffen, toen hij haar sprak van het woelige, betooverende leven der groote wereld, waarin ze zich nu zoo angstig en eenzaam voelt, terwijl ze vol verlangen hem wacht, die haar er heen lokte.

„Zeg eens Brocksdorff, ik zag je daareven het offer worden van Ganzen-Lizes balboekje. Doe me het plezier en vertel me eens voor welken dans je dien ongelukigen kleinen MontBlanc hebt moeten vragen."

„Lach maar," antwoordt een andere stem half geërgerd half vroolijk, „jij bent de schuld van alles. Hier achter de polka vóór den cotillon kun je het lezen ? Daar staat als eeuwige schandvlek op mijn boekje: „Ganzen-Lize!" — Ben je tevreden, Fortunatus."

„Ik dank je duizend maal'" lachte Lehrbach. „Ik steven er direct op af en vraag haar voor dien dans: cela n'engage a rien! en dan heb ik tenminste voldaan aan den vorm!'

Sluiten