Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloeg haar arm om de slanke leest van het jonge meisje en ging met haar door de gang de trap af.

Het roode licht viel op d'Ouchy's bleek gelaat; hij stond naar de deur toegekeerd en doorbladerde eenige tijdschriften. Zijn blik trof Josephine toen ze binnentrad, bewondering sprak uit al zijn trekken en zacht mompelde hij voor zich heen: „charmant!"

Het gesprek was zeer levendig; Josephine had naast Hattenheim plaats genomen en praatte over de sledevaart; d'Ouchy zag de stukken in, die Ange meegebracht had en disputeerde met haar over Italiaansche en Duitsche muziek. Daarna zette zij zich op zijn wensch voor den vleugel en speelde een gedeelte uit de Parcival-ouverture, waarover hij afkeurend gesproken had. Zooals het scheen, stond hij op het instrument geleund, aandachtig te luisteren, doch telkens als Josephine opzag, ontmoette zijn blik den haren. Toen Ange ophield, greep hij verstrooid naar zijn viool en speelde eenige Hongaarsche liederen. Het was niet gemakkelijk hem te begeleiden, want zijn spel was grillig; het stoorde zich weinig aan maat, doch was artistiek en maakte een overweldigenden indruk. Soms scheen het alsof Ange luisterend de handen op het klavier liet rusten, doch dan weder volgde ze hem, medegesleept door zijn vuur, in zijn wilde vaart, machtig en indrukwekkend klonken de zonderlinge melodiën door de ruime vertrekken. D'Ouchy's sombere trekken verhelderden zich gedurende zijn spel, zijn slanke gestalte scheen zich nog hooger te richten, een donkere gloed lag op zijn voorhoofd en zijn oogen glinsterden. Zijn spel was wild, teugelloos en steeds afwisselend; somtijds de hoogste uiting van uitgelaten vreugd, dan weder de klagende tonen der diepste smart. Toen hij zijn viool uit de hand legde, was hij weer koel, hoffelijk en bescheiden als te voren.

De grootmeesteres was opgetogen en maakte hem menig vleiend, oprecht gemeend compliment; hij schreef echter alle verdiensten toe aan de uitmuntende begeleiding van Ange.

Daarop keerde hij zich naar Josephine, die met groote, stra-

Sluiten