Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarlijk! ze zijn de steenbakkerij al voorbij!" riep Günther uit" hield zijn hand beschuttend boven zijn oogen en volgde de'ruiters met zijn blik. „Wat rent ze weer," mompelde hij; das ewig-weibliche" loopt gevaar in den stijgbeugel te blijven hangen en in het stof te worden gesleurd! Allen weer vóór. Een goede illustratie voor het titelblad van het groote leerboek der emancipatie!"

Günther keerde zich snel af en zag Phine aan; hooge ernst

was op zijn gelaat te lezen. ..... .

„Freule Von Wetter," sprak hij met veel oprechtheid in stem en "blik wees met zijn rijzweep naar de ruiters en trad eenige schreden nader, „bevalt u dat, - keurt gij het goed, zooals

Penthesilea rijdt?"

Verwonderd zag het jonge meisje tot hem op. „Hoe zou ik

daar een oordeel over durven vellen?'

„Wantrouwt ge mij? Ik vraag het u als vriend; ge moogt toch wel een eigen opinie hebben!"

Ik zou u niet gaarne kwetsen!"

"iWij kwetsen - door uw meening te zeggen omtrent prinses

Sylvia?" Hij lachte luid en schudde dan ernstig het hoofd. „Gij kwetst mij niet. Zeg mij openhartig: vindt ge zulk rijden

mooi of waardig?"

Ze 73g hem eerlijk aan. „Noch het een, noch het ander. Ik

vind paardrijden een heerlijke uitspanning, wel is waar meer geëigend voor een man dan voor een vrouw, maar tot nu toe wist ik niet dat het zoo ontaarden kon, dat het coquetterie zulk een ruim veld bood en zoo leelijk overdreven kon worden! Ik weet, graaf Lehrbach, dat ik met dit oordeel mijzelf in het aangezicht sla, want ik rijd zelf, en, zooals ik zoo even pas bewezen heb," - Josephine bloosde bij deze worden, - .nog geëmancipeerder dan de prinses. Ik doe het gaarne, ik heb van mijn jeugd af omgegaan met paarden en had in mijn eenzaamheid geen gelegenheid mij door de blikken van vreemden een maatstaf op te leggen voor mijn rijden.

— Waarom hebt gij mij nooit een woord van af keuring gezegd, toen wij samen in Stauffen reden ? Waarom haaldet gij

Sluiten