Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een moeilijk onderdrukt lachje. Friedel bemerkte het niet, haalde diep adem om verder te preeken. doch Josephine trad snel op Ange toe en trok haar met zich naar het midden van het boudoir.

„Vóór alles moet ik je voorstellen aan mijn vriendin gravin Von Lattdorf, beste Friedel," sprak ze en voegde er met een beweging naar den dichter in spé bij: „Dat is Friedel Ficht— ner, Ange!"

De toekomstige classicus had het hoofd in den nek geworpen, en zijn wimpers interessant over zijn oogen geslagen. „Mijnheer Friedel Fichtner!" verbeterde hij met veel nadruk en beschreef diep buigende een rechten hoek. Eerst toen hij zich weer ophief, verwaardigde hij Ange met een blik, — en deze had een wonderbare uitwerking; als versteend bleef de studiosus staan en staarde de jonge gravin aan; de slanke gestalte voor hem in het maïsgele kleed, met de donkerroode bloemen in het haar en op de borst, met de vriendelijke,'maar koude lichtbruine oogen, die hem de aristocratische hand toestak en hem welkom heette, scheen hem geheel te betooveren. Het arrogante zelfbewustzijn van den dichter werd tot in zijn grondvesten geschokt, een donkere blos overdekte zijn bleek gelaat, en de hand, die den hoogen zwarten hoed hield, beefde als een blad; verlegen ging hij op de punt van zijn stoel zitten, draaide zijn hoed tusschen zijn vingers en gaf slechts verwarde antwoorden op de vragen, waarmee Phine hem bestormde. Hij vertelde al de kleine gebeurtenissen, die op Stauffen en op de pastorie hadden plaats gevonden, bracht brieven en de groeten van oom en tante; doch ondertusschen dwaalden zijne blikken lerug naar Ange, die hij aanstaarde met de bewondering en den eerbied, welke men voor een heilige koestert.

Langzamerhand werd hij zichzelf weder meester en keerde de pathetische waardigheid cn deftigheid terug, die onwillekeurig iets comisch aan zijne verschijning gaven. Toen Phine vroeg naar de familie Fichtner, lachte Friedel vergenoegd en sprak: „Er wacht je een verrassing, Phine; ze zijn hier alle-

Sluiten