Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dentie. Josephine was waarlijk allerliefst — vooral haar moedig rijden had het hart gestolen der prinses; — maar nu moest zij, wilde zij dat Hare Hoogheid geloof zou hechten aan haar genegenheid, breken met de katholieke. Zij was een te getrouwe gast van Maria Christina; èn het paleis èn het paviljoen beiden tot vriend te hebben, — dat ging niet

Dit alles was een bijzonder interessant onderwerp voor de groote menigte; men rekte de halzen uit, men luisterde met ingehouden adem, doch men had als antwoord steeds zijn grieven tegen den protégé Lehrbach, want menigeen jeukten de vingers om den verwenden prins Fortunatus eindelijk den zegepalm uit de hand te kunnen rukken. De tijd om openlijk zijn meening te zeggen en partij te kiezen was echter nog niet daar; ijverzucht en nijd waren reeds lang in het duister aan het werk geweest en hadden de mijn gelegd, die slechts op een vonk wachtte om te ontploffen onder de voeten van het gelukskind; hij had zich te veel vijanden gemaakt en het den menschen te zeer doen gevoelen, dat hij de bevoorrechte was; nu echter bogen allen nog den rug voor den minister, de rechterhand van den Hertog en diens zoon, ofschoon zij de tanden knarsten. Slechts gravin Aosta koos partij tegen Ganzen-Lize en werkte Josephine tegen, waar ze maar kon; doch haar gif vond geen dankbaren bodem, integendeel, men lachte ietwat spottend en men knikte elkander veelbeteekenend toe. Het luidst weerklonk de lach van prins Detleff, die zijn nieuwen harddraver „Ganzen-Lize" doopte, een hulde, die veel tongen in beweging bracht.

Toen Sylvia een eind maakte aan haar wandeling met freule Von Wetter, om den erfprins al de détails van de verloren weddingschap te vertellen, stak Ilse haar hand door Phines arm en sprak eveneens zeer vertrouwelijk met haar. Eigenlijk was het haar te doen, om te weten te komen waarover Hare Hoogheid gesproken had, en verder wilde zij den menschen het geloof ontnemen, dat ze jaloersch was, daarvoor was ze te geblaseerd en te slim, — ofschoon zij niets verzuimde om het heft in handen te houden.

Sluiten