Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor mij verborgen te houden. Je hebt er wellicht reden toe: je denkt misschien aan Tristan, die het vertrouwen van zijn vriend met valschheid beloonde' Tegenwoordig komt alles toch aan het licht. Waarom dus die bespottelijke geheimzinnigheid ?" vroeg Lehrbach driftig en geërgerd en trommelde zenuwachtig met zijn vingers op tafel.

Geen zenuw vertrok zich in Reimars opgewekt gelaat; met de grootste kalmte opende hij een sigarenkistje, schoof het Günther over de tafel toe en zei: „Steek eerst de vredespijp aan, beste jongen, en vertel mij dan eens duidelijk, wat je

eigenlijk wilt?"

Toornig stootte Lehrbach het kistje terug, zijn lippen krulden zich spottend. -Nog duidelijker? — Zoo even heb ik freule Von Wetter naar huis gebracht - en bij haar beter gehoor gevonden voor mijn gelukwensch, dien jij weigert aan te nemen!

.Drommels ... heeft Josephine . klonk het verschrikt van Reimars lippen en een donkere blos vloog over zijn gelaat, daarop hield hij snel op en ging bedaard voort: „Ja, ze mag mij gaarne en noemt het steeds een geluk, dat wij beiden elkaar ontmoetten. Ik ben ook vast van plan haar te trouwen. Jou toestemming heb ik al gekregen!"

„En wanneer, als ik vragen mag?" Met fonkelende oogen richtte Günther zich op; zijn stem klonk luid en dreigend, al het heftige van zijn karakter was op zijn gelaat te lezen.

„Wel, op dien avond, toen je je schaamdet met freule Von Wetter te dansen; toen je je niet wilde laten bespotten met dien kleinen Montblanc" en met een glas champagne in de galerij begon te zingen: „Nimm sie hin, sie ist Dein!" Mij dunkt, een duidelijker toestemming kan men niet verlangen!"

„In de galerij? Heb je dien scherts opgenomen als ernst? Het kwam overeen met je plannen, niet waar? Het is een fijne zet, die je diplomatischen geest alle eer aandoet. Toen in de galerij — toen had ik er niets tegen, dat je haar het hof maakte; van ernstige plannen, van een huwelijk was echter met geen enkel woord sprake.'-

Ook Hattenheini had zich opgericht en stond in zijn volle

Sluiten