Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daan konden worden. In dien tijd had men den kundigen, vertrouwbaren attaché baron d'Ouchy aan het kabinet van den minister toegevoegd, totdat Zijne Excellentie hem nu, voor drie weken, na afloop der verschillende zaken, zijn ontslag had kunnen geven.

Nu de dringendste aangelegenheden afgehandeld waren en de arbeid van het ministerie weder zijn gewonen loop had, wijdde graaf Lehrbach zich aan de nog aanhangige, indertijd op zijde geschoven zaken en wenschte vóór alles de nog uitstaande gelden in Berlijn te regelen: het betrof de laatste rest van de koopsom, ongeveer tweemaal honderdduizend thaler.

De minister liet aan het bankiershuis schrijven met verzoek om uitbetaling en afrekening. Het omgaande antwoord bracht hem het bericht, dat genoemde som reeds in den loop van Januari afgezonden en ook door Zijne Excellentie gequitteerd was; waarschijnlijk berustte de aanvraag dus op een vergissing.

De ontsteltenis van den minister was groot, en te meer, daar geen enkel bewijs omtrent de ontvangst der gelden te vinden was. Ontelbare telegrammen werden heen en weer verzonden.

Sluiten