Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand van den graaf maakt elk onderzoek om zekerheid te bekomen onmogelijk. Günther verklaarde oogenblikkelijk, dat hij slechts in den geest van zijn vader handelde, wanneer hij de ontbrekende som dekte met zijn vermogen, en heeft hiervan schriftelijk mededeeling gedaan aan het Ministerie. Daar echter zijn baar vermogen niet toereikend is, ziet hij zich genoodzaakt zijn stamgoed Lehrbach te verkoopen.

Een zachte kreet klonk van Phines lippen. „Lehrbach verkoopen! Mijn God! dat mag, dat kan niet!

Hattenheim boog het hoofd nog dieper.

„En toch blijft ons niet anders over; ik ben helaas te zeer gebonden door het majoraat en niet bij machte het geld te storten: anders zou ik natuurlijk het oude stamslot der Lehrbachs niet laten overgaan in handen van vreemden. Wij zijn dus van plan uit te zien naar een kooper, die zich verbinden wil het goed aan de familie terug te geven, wanneer de toestanden zich mochten veranderen en Günther in staat mocht

zijn het weder terug te koopen."

„Hebt gij die zaak in handen genomen, Von Hattenheim . vroeg Josephine, terwijl een donkere blos haar wangen

kleurde. , ..

Reimar knikte bevestigend. Daar Günther zoo spoedig

mopelijk de residentie verlaten wil, heb ik hem aangeboden

zijn zaken te regelen; dat zal in elk geval beter zijn, want

Günther is op het punt van zaken zop onpractisch mogehj .

Gaarne zou ik zoo veel van zijn vermogen redden, dat hij

daarmee zijn studiën bestrijden kon. Ge weet, goede lessen

zijn zeer duur!"

„Krijgt zijn vader dan geen pensioen?"

„Neen; Günther heeft dit in naam van Zijne Excellentie geweigerd. Wij zijn overeengekomen, dat, mocht het noodig zijn, de graaf zijn intrek zal nemen op mijn kasteel.

„Is Lehrbach zeer duur, kost het meer dan een millioen .

vroeg Phine plotseling.

Onwillekeurig moest Hattenheim glimlachen. „O, neen, zoo veeleischend zijn wij niet. De juiste som zou ik u niet uit

Sluiten