Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgen voor het huis Lehrbach met zich zou slepen. Hij was in het vast vertrouwen geweest, dat de hertog zijn gunsteling zou sparen en dat de geheele zaak ter wille van den laatste gesust zou worden. Dat Lehrbach zijn positie als minister zou moeten opgeven, had hij voorzien, doch dit niet als een groot ongeluk beschouwd, in vergelijking met zijn eigen wanhopigen toestand. Wat hij misdaan had aan zijn vriend en weldoener, boette hij door een vrijwilligen dood; en door een nauwkeurige uiteenzetting van de toedracht der zaak hoopte hij diens aangetaste eer te herstellen. Daarop volgde een

uitvoerige verklaring. , ,

De handteekening van den minister was inderdaad echt; de omstandigheden waren den attaché bij zijn voornemen meer dan gunstig geweest en hadden hem den stap doen wagen, zonder zich zelf aan gevaar bloot te stellen. Daar graaf Lehrbach gedurende de laatste maanden overladen was met werk, had hij het zich tot een gewoonte gemaakt, de verschillende akten, die hem ter onderteekening voorgelegd werden, terloops even door te lezen, ze dan uit te zoeken en snel en werktuigelijk te onderteekenen. D'Ouchy was hem daarbij dikwijls behulpzaam geweest, reikte hem dan de verschillende akten, rekeningen en quitantiën toe en belastte zich na de onderteekening met de verdere bezorging. Zoodoende was het hem gemakkelijk gevallen de quitantie van het bankiershuis te Berlijn er ongemerkt tusschen te schuiven.

Daar de minister zich slechts bij het lezen der akten van zijn lorgnet bediende, en zijn naam uit gewoonte snel neerschreef zonder zich nog eens van ^den inhoud te vergewissen, had hij daarop bij de quitantie niet gelet en in het geloof verkeerd, dat ook dit stuk reeds door hem was nagegaan.

Zoo was het d'Ouchy mogelijk geweest, zich, zonder eenige verdenking op te wekken, meester te maken van de handteekening van den minister. Het was alsof het geluk hem bij het volbrengen en doen slagen van zijn daad op alle mogelijke wijze gunstig was. Buitengewone omstandigheden hadden hem het .geld in handen doen krijgen en hij had het behou-

Sluiten