Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Nadat Petronius en Vinicius hun morgenmaal genuttigd had den, op een uur, waarop alle gewone menschen er reeds langen tijd mee klaar waren, stelde Petronius voor eerst een weinig te rusten, daar het naar zijne meening nog t.e vroeg was, om bezoeken af te leggen. Vinicius vond dit goed en na nog even op en neer gewandeld te hebben, trok Petronius zich in zijn slaapvertrek terug. Hij bleef er echter niet lang, maar verscheen weer na een half uur en liet zich wat verbena-olie brengen, waarmee hij zich de handen en slapen wreef.

„Gij kunt niet gelooven, hoe dat opwekt en verfrischt. Ik ben bereid."

De draagstoel stond reeds lang voor de deur, zij stegen in en Petronius gaf bevel hen naar het huis van Aulus te dragen. Krachtig gebouwde Afrikaners hieven den draagstoel op en gevolgd door slaven, zette de stoet zich in beweging. Na eenigen tijd bracht Petronius zijn vinger aan den neus en scheen over iets na te denken.

„Ik bedenk me daar," zei hij eindelijk, „dat, nu je woudnimf geen slavin is, zij Plautius' huis zou kunnen verlaten en bij u haar intrek nemen. Gij zoudt haar met liefde en rijkdom overladen, zooals ik mijne aangebedene Chrysothemis, die mij — onder ons gezegd — bijna even erg tegenstaat, als ik haar."

Markus schudde het hoofd.

„Niet?" vroeg Petronius. „In 't ergste geval zou de keizer er zich mee bemoeien en, dank zij mijn invloed, zou Roodbaard te uwen gunste beslissen, daar kunt ge op rekenen."

„Dan kent ge Lygia niet," antwoordde Vinicius.

„Maar hoe kent gij haar anders dan van aanzien? Heb je met haar gesproken? Heb je haar je liefde bekend?"

„Ik zag haar 't eerst bij de fontein en ontmoette haar nog tweemaal daarna Ge moet weten, dat ik gedurende mijn verblijf aldaar eene afzonderlijke, slechts voor gasten bestemde ,villa bewoonde en niet eens deel nam aan de gemeenschappelijke maaltijden. Eerst den avond vóór mijn vertrek zag ik Lygia bij het eten, maar ik kon geen woord met haar spreken, daar Plautius voortdurend alleen aan 't woord was

Sluiten