Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hagen grauw blijven als immer, neen, aan de lente, die ik eens in Helvetië *) zag. jong, frisch en groen. Bij den bleeken maansikkel daar aan den hemel, ik begrijp je, Vinicius. Maar weet, dat ge eene Diana bemint 1 ^ant Aulus en Pompoma zijn bereid je in stukken te scheuren, zooals de honden eens

Actaeon verscheurden."

Vinicius liet het hoofd hangen en zeide langen tijd geen woord; eindelij): begon hij met van hartstocht stokkende stem:

„Vroeger begeerde ik haar, nu begeer ik haar nog veel meer. Toen ik hare hand greep, brandde 't in mij als vuur. Ik wil haar hebben. Was ik Zeus, ik zou haar met eene wolk omhullen, zooals hij 't Io deed, of ik zou als regen op haar neervallen, zooals hij op Danse deed; ik zou hare lippen tot bloedens toe willen kussen! In mijne armen zou zij van pijn moeten schreien. Pomponia en Aulus zou ik willen \eislaan om dan Lygici in mijne armen naar huis te dragen. Ik wil van nacht niet slapen; ik zal een slaaf laten geeselen en naar zijn kermen luisteren."

„Beheersch ul Je hartstocht is die van een timmerman in

de Suburra."2)

„Zeg wat. ge wilt, zij moet de mijne worden. Ik heb mii tot u gewend om hulp; wilt ge mij geen raad geven, dan zal ik dien zelf vinden. Aulus beschouwt Lygia als zijn dochter, waarom zou ik haar dan als eene slavin beschouwen? En daar er geen andere uitweg is, zoo zal zij den drempel mijner woning versieren, mij met wolfsvet zalven en aan mijn haard zitten als mijne vrouw 1"

„Wees kalm, mijn zoon. Wij voeren geen barbaren, aan onze triomfwagens gebonden, naar Bome, om echtgenooten \ an hunne dochters te maken. Hoed u voor uitersten. Beproef alle geoorloofde middelen en laat u en mijzelf tijd lot nadenken. Chrysothemis was in mijne oogen eene dochter Jupiters en toch ben ik niet met haar getrouwd, e\enmin als Nero Actea huwde, ofschoon zij voor eene dochter van koning Attalus doorging. Stel je gerust. Bedenk, dat, als Lygia Aulus om uwentwil verlaten wil, hij geen recht heeft haar terug te houden Weet ook, dat Eros3) ook in haar de \lam heeft aangeblazen. Ik zag 't en ge kunt me gelooven. Heb maar geduld. Alles komt terecht; maar vandaag heb ik al

*) Zwitserland. 2) Volkswijk in Rome. ') God der liefde.

Sluiten