Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Voor 't geval, dat zij altijd daar moest blijven, zou Poppea over haar met de giftmengster Socusta spreken; dus is er geen gevaar. Tienduizend menschen wonen er in het paleis. Nero zal 't meisje misschien niet eens zien, te minder daar hij die aangelegenheid geheel aan mij heeft overgelaten. Zoo even was de centurio hier met het bericht, dat hij Lygiand^}. het paleis begeleid en onder Actea's hoede gesteld hact Z,ii is eene goede ziel, die Actea, daarom vertrouwde ik haar de gijzelaarster toe. Klaarblijkelijk is Pomponia Graecina van dezelfde meening, want zij schreef aan Actea. Morgen gec i Nero een gastmaal, ik heb voor u eene plaats naast Lygia

veroverd." . „ i j .

„Vergeef mij mijne voorbarigheid, Petromus. Ik meende, dal

ge haar voor u zelf of voor Nero begeerde.

Die voorbarigheid kan ik je vergeven; moeilijker valt i ie die ruwe manieren, dat ordinair geschreeuw en eene stem die aan een Moraspeler doet denken, te vergeven, ik haa die manieren; hoed je er voor, Vinicius. Weet, dat met ik. maar Tigellinus Nero's koppelaar is; maar weet ook, dat. als ik nu het meisje voor mijzelf wilde hebben, ik je recht in gezicht zou zien en zeggen: ,Vinicius, ik neem Lygia en houd haar tot ik haar moe ben."'

Bij deze woorden mat hij Vinicius van het hoofd tot dt voeten met een kouden, hooghartigen blik, zoodat de jonge man geheel van zijn stuk geraakte. ^

„Ik heb gedwaald," sprak hij. „Gij zijt goed en eerlijk, dank u van ganscher harte. Maar veroorloof mij nog eene vraag: Waarom liet ge Lygia niet dadelijk naar mijn huis

f 11

voeren ' „

Omdat Nero den schijn wenschte te vermijden. De verwijdering der gijzelaarster zal door iedereen worden besproken. Zoolang dit duurt blijft Lygia in het paleis. Daarna word, zij in alle stilte naar u gevoerd en de zaak heeft een eind. Koodbaard is een laffe hond. Ofschoon hij weet dat z n macht onbegrensd is, wil hij toch bij e ke handeling den schijn bewaren Zijt ge al zoover hersteld om « wej te kunnen philosofeeren ? Nu. meer dan eens heb ik mij afgevraagd: Waarom tracht het kwade, zelfs dan, wanneer he in de gestalte van den machtigen Caesar optreedt, steeds zich een schijn te geven van waarheid, gerechtigheid en deugd Waarom geef', hij zich al die moeite? Ik ben van meening dat de moord op eene moeder, een broeder of een vrouw iets is voor een onbeduidenden Aziatischen koning maar niet vooi

Sluiten