Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene wet, die verbiedt jonge meisjes met den dood te straffen ? Lygia, Lygfa, prikkel den keizer niet! Komt het beslissende oogenblik, waarop ge tusschen schande en dood moet kiezen, handel dan volgens uwe geloofsovertuiging; maar zoek uw ondergang zelf niet en terg niet door kleinigheden eene aard, sche en tegelijk vreeselijke godheid."

Actea had met medegevoel en zelfs met geestdrift gesproken en kwam toen, daar zij bijziende was, met haar lief en vriendelijk gelaa. dicht bij dat van Lygia, om den indruk liarer woorden waar te nemen.

Maar Lygia sloeg hare armen om Actea's hals en zei:

„Wat zijt ge goed, Actea."

Actea, die door deze vertrouwelijkheid en dien lof aangenaam was getroffen, trok haar naar zich, toe en antwoordde, terwijl zij zich uit de armen van het meisje losmaakte:

„M'jn geluk is voorbij, mijne vreugde is dood; maar ik ben niet slecht."

Zij begon met haastige schreden het vertrek op en neer te loopen, terwijl zij als vertwijfeld in zichzelf sprak:

„Neen! Ook hij was niet slecht. Hij hield zich toen voor goed en wenschte ook goed te zijn. Ik weet dat 't beste. Zijne verandering kwam pas later, toen hij ophield lief te hebben. Anderen hebben hem gemaakt tot wat hij is, — ja, anderen — en Poppea."

Hare oogen vulden zich met tranen. Lvgia's blik volgde haar een tijdlang, toen vroeg het meisje:

„Dost 't u leed om hem?"

,,'t Doet mij leed om hem," antwoordde de Griekin zacht. En weer liep zij op en neer, van smart hare handen wringend.

„Hebt ge hem nog lief?" vroeg Lygia bevreesd.

„Ik heb hem lief."

Na eea poosje voegde zij er bij:

„Ik alleen heb hem lief."

Zij zwegen. Actea deed moeite, de rust terug te vinden, •iie door herinneringen gestoord was. Toen haar gelaat weer de gewone uitdrukking van stille smart had herkregen, hernam zei:

„Laat ons over u spreken, Lygia. De gedachte aan tegenstand is waanzinnig. En wees onbevreesd. Ik ken dit huis heel goed en ik ben overtuigd, dat u van Nero's zijde niets dreigt. Had hij u voor zichzelf laten wegvoeren, dan zoudt ge niet hierheen gebracht zijn. Hier heerscht Poppea, vooral sedert zij Nero eene dochter schonk. Wel is waar heeft hij

Sluiten