Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw deelnemen aan het gastmaal bevolen, maar hij heeft u nog in 't geheel niet gezien, niet naar u gevraagd en bekommert zich bijgevolg niet om u. Misschien heeft hij u alleen weggenomen uit boosheid op Aulus en Pomponia. Petronius 'schreef mij, dat ik u onder mijne hoede moest nemen; Pomponia verlangde dit ook en daarom is 't mogelijk, dat zij in . overeenstemming handelen. Misschien ook deed Petronius 't op haar verzoek. Als dit 't geval is, dan dreigt u niets, en wie weet, of Nero u niet, op Petronius' voorspraak, terug 'geeft? Ik weet wel is waar niet, of Nero hem bijzonder graag mag iijden, maar ik weet wel, dat de keizer zelden den moed heeft van eene andere meening te zijn."

„Ach, Actea," was Lygia's antwoord, „Petronius was bij ons, vooi mei', mij, weghaalde, en moeder is overtuigd, dat Nero mijn*» uitlevering op zijn aanstoken verlangde."

„Dat zou erger zijn," zei de Griekin. Zij zweeg een oogenblik en ging toen voort:

„Petronius vermeldde misschien maar terloops in Nero's tagenwocrdigheid, dat hij bij Aulus eene Lygische gijzelaarster •gezien had, waarop Nero, ijverzuchtig op zijne macht, u daar om slechts opeischte, omdat gijzelaars den keizer behooren. Maar hij mag Aulus noch Pomponia lijden. Neen, ik geloof niet dat Petronius, ingeval hij u van Aulus wilde wegnemen, dezen weg ingeslagen zou zijn. Of hij beter is dan de andere hovelingen weet ik niet; zeker is hij niet als alle anderen. Mis schien kunt ge wel iemand vinden, die voor u wil opkomen. 'Zaagt ge bij Aulus niemand, die Nero van nabij kent?"

„Ik heb Vespasianus en Titus gezien."

„Caesar kan hen niet lijden."

„En Seneca."

„Een raad van Seneca zou voor Nero genoeg zijn om het tegendeel te doen."

Lygia bloosde.

„Én Markus Vinicius."

„Dien ken ik niet."

„Hij is een bloedverwant van Petronius en keerde eerst v or korten tijd uit Armenië terug."

,Weet gij of Nero van hem houdt?"

„Iedereen bemint hem."

„En zou hij voor u opkomen?'"

„Ja."

Actea glimlachte en sprak: „Dan zult ge hem zeker oj. net feest vinden. Gij moet er aan deelnemen, ten eerste,

Sluiten