Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne koningin toegedaan, kon hij haar niet zien weenen. In ziin nog halt barbaarsch hart steeg de wensch op, naar de eetzaal terug te keeren, om Vinicius en, zoo noodig, ook den keizer, te worgen; maar hij vreesde zijne meesteres daardoor meer kwaad dan goed te doen en was er niet zeker van ot zulk eene^ daad, die hem hoogst natuurlijk voorkwam, wel gedaan mocht worden door een aanhanger van het gekruiste

Actea vroeg opnieuw, onder liefkoozingen:

„Haat ge hem dan?"

„Neen, ik mag niemand haten, omdat ik eene Christin ben.

„Ik weet t Lygia. Uit de brieven van Paulus van Tarsus weet ik ook, dat men zich niet bevlekken mag en de zonde meer moet vreezen dan den dood. Maar zeg me, of uw ge loot u toestaat, den dood van anderen te veroorzaken ?"

„ixeen."

komen?"1"11*1 ^ ^ NerOS wraak over Aulus' huie later

Lvgia zweeg. Een bodemlooze afgrond opende zich weei voor haar.

„Ik vraag dit," ging de vrijgelatene voort, „omdat ik medenjüen met u en uwe goede pleegouders heb. Ik leef sedert langen tijd in dit huis en weet. wat Nero's toorn beteekent. :\een, gij moogt niet ontvluchten. Slechts één uitweg

geven" Vinicius' u aan PomPonia terug te

vüaar AiYgia viel op de kni(?ën om tot een Anderen te bic den. een poosje volgde Ursus haar voorbeeld. En in liet licht van den aanbrekenden morgen, lagen beiden in Nero's paleis in gebed verzonken.

Actea was voor 't eerst getuige van zulk bidden en kon are oogen niet van Lygia afwenden, die met opgeheven handen en ten hemel geslagen oogen om redding scheen te smeeken. De morgenschemering wierp haar licht op Lvgia's ha ren en het witte overkleed. Geheel door licht omgeven, scheen Lygia zelf licht te zijn. Op het bleeke gelaat, op deze half geopende lippen, in deze opgeheven handen en oogen was meer dan menschelijke verheffing te lezen. Een gebed in deze woning der schande verbaasde haar. Een oogenblik van te voren was zij overtuigd geweest, dat er voor Lygia geen redding meer mogelijk was; nu echter begon zij te gelooven. dat er iets onverwachts zou gebeuren, dat er een redder zou verschijnen, een redder, zóó machtig, dat zelfs Nero niets*

Sluiten