Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dra' ijs top I in ' redden' Hl-> zou verschijnen en haar uit den ï' tl ZiJne a™en '^en, zooals hij haar de eetzaal had uitgedragen, en dan zouden zij samen de wiide wereld

X£^;/T'"Ó,km "P. »lïs die vreeseHjke

daar Vinipin glS|-f D °P het feest geborsteld ^d. Maar daar V mcius moge ijk een groot aantal slaven zenden zou

moest Lr si s dadelijk naar den bisschop Linus gaan om hulp hPht te vragen. De bisschop zou medelijden met haar l)ï n!Len ,Chnstcnen oproepen om Ursus behulpzaam te zijn. en te zamen zouden haar ontvoeren en dan moest sus met haar vluchten en haar voor Rome's macht verbergen biiT 7C ° .blozend, en voelde de hoop terugkeeren in

i' j Wierp 2 aan Actea's borst, kuste haar teeder op de wangen en fluisterde:

„Gij zult ons niet verraden, niet waar?"

„Bij de schim mijner moeder, neen," antwoordde de Griek-

voeren ^ d' dat UrSUS in staat zij' u te ont-

vrÜLb!a«^e' kinderlijke °°ge" van den reus glansden van

hnt 1J Was nle Vï S!aat 8eweest een plan te beramen,

,liï ni £ u™ ^ daar ook over gebroken had. Maar

vroZ hX f ( \r0lv0Cren ~ biJ da8 of biJ nacht, daarnaar i eg hij niet. Hij zou naar den bisschop gaan, want die

!ïiln Tn v" hemel lezen wat noodig was en wat niet. Bovenden kon hij ook Christenen om zich heen verzamelen, daar IL f . °nder de slaven, gladiatoren en vrijen bad,

zoowel in de volksbuurten als aan den overkant der brug. -enige duizenden kon hij wel bij elkaar brengen. Ursus zou zijne meestres bevrijden en met haar Rome ontvluchten. Dan konden zij met elkaar naar het einde der wereld gaan. tot aan haren stam, waar niemand iets van Rome afwist. En toen begon hij recht voor zich uit te staren, als om de toekomst te doorgronden.

„In het woud! O, welk een woud, welk een woud!"

een poosje, schudde hij deze gedachten van zich af. Hij zou nu dadelijk naar den bisschop gaan en van avond met ongeveer honderd man den draagstoel afwachten. Dan zouden geen slaven en zelfs geen pretorianen hem Lygia ontrukken. En t was ook niemand geraden onder zijn vuist te komen, zelfs niet in een harnas. Is ijzer dan zoo sterk? Als hij flink op het ijzer sloeg, dan overleefde de man, die er onder zat, dien slag niet.

Lygia hief haar vinger op met kinderlijken ernst:

Sluiten