Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nero, nooit maat houdend, beminde het kind afgodisch; ook Poppea had haar dochtertje lief, alleen reeds, omdat zij hare macht bevestigde en onweerstaanbaar maakte.

Het lot van het geheele rijk kon van het leven der kleine prinses afhangen; maar Vinicius was zoo vol van zichzelf en zijne liefde, dat hij het bericht van den centurio afbrak met de woorden:

„lk wil Actea spreken."

Daarmee trad hij de poort binnen.

Maar Actea was ook bij het kind en de tribuun moest lang op haar wachten. Eerst tegen den middag verscheen zij, bleek en afgemat. En bij 't zien van den jongen Romein verbleekte zij nog meer.

„Actea!" riep Vinicius uit, haar bij de hand tot in het midden van het Atrium geleidende, „waar is Lygia?"

„Ditzelfde wilde ik u vragen," antwoordde zij, hem verwijtend aanziende.

Ofschoon hij zich had voorgenomen kalm naar Lygia te vragen, drukte hij zijn hoofd weer tusschen zijne handen en zei met van woede en smart verwrongen trekken:

„Zij is weg. men ontroofde mij haar onderweg!" Na een poosje herstelde hij zich en voegde er bij:

„Actea, als uw leven u lief is, als ge geen onheil wilt veroorzaken, waarvan gij den omvang niet kunt beseffen, antwoordt mij dan oprecht. Heeft de Keizer haar ontvoerd?"

„De Keizer heeft gisteren het paleis niet verlaten."

„Bij de schim uwer moeder, bij alle goden, is zij niet in bot paleis?"

„Bij de schim mijner moeder, Vinicius, zij is niet in 't paleis en de Keizer heeft haar niet ontvoerd. De kleine Augusta ligt sedert gisteren ziek en de Keizer wijkt niet van de wieg."

Vinicius herademde, 't vreeselijkste was hem bespaard gebleven.

„Dan," sprak hij, op eene bank neerzinkend en de vuisten ballend, „dan heeft Aulus haar ontvoerd. Wee hem!"

„Aulus Plautius was van morgen hier. Ik kon hom niet te woord staa.i, omdat ik bij het ziekbedje was; maar aan Nero's bedienden heeft hij naar Lygia gevraagd en gezegd terug te zullen komen om mij te spreken!"

„Hij wilde de aandacht van zich afleiden. Had hij van 't gebeurde niets geweten, dan zou hij bij mij naar Lygia gevraagd hebben."

Sluiten