Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar Vinicius gewezen; maar het meisje te ontvoeren had hij niet beloofd. En als hun nu eens wat overkwam? Als de edele heer hem ten minste dien buidel maar geven wilde, die in zijn gordel stak, dan zou dat een middel zijn om in geval van nood hulp te bekomen en van de Christenen wat gedaan te krijgen. Waarom volgde de edele heer den raad, dien een grijsaard met veel ervaring en wijsheid hem gaf, niet op ?

Vinicius nam de beurs uit zijn gordel en wierp haar Chilon toe.

„Ziedaar. Zwijg nu 1"

De Griek voelde dat ze ongewoon zwaar was en begon opnieuw:

„U zult toch later ook uw armen, trouwen dienaar niet vergeten, edele heer? Als ik maar een klein lapje grond had met een huisje er op, dan zou ik u eeuwig dankbaar blijven Ik zou daar uwe heldendaden uit de verte bewonderen en Jupiter smeeken u te beschermen. Als Croton nu, wiens edelmoedigheid met zijne sterkte wedijvert, mij tot aan de poort wilde dragen, dan kon hij er over oordeelen of het meisje hem zwaar zou vallen."

„Ik droeg nog liever een schurftig schaap," antwoordde de gladiator, ,,maar als je me den buidel geeft, dien de edele tribuun je schonk, dan wil ik aan je wensch voldoen."

„Mogen de goden je straffen!" antwoordde Chilon. „Welk nut trokt ge uit de rede van den waardigen grijsaard, die armoede en naastenliefde als de voornaamste deugden prees? Beval hij je niet uitdrukkelijk mij lief te hebben? Jou zal ik nooit tot een Christen kunnen bekeeren, dat zie ik nu."

„Maak je over mij maar niet bezorgd," antwoordde Croton, die geen aasje menschelijk gevoel bezat. „Ik word geen Christen. Ik heb geen lust mijne broodwinning te ver liezen."

Reeds was de morgenschemering aangebroken en een lichte nevel, die mooi weer voorspelde, hing over de stad. Vinicius keek naar Lygia's gestalte, die als in een lichtenden sluiei gehuld was.

„Heer," zei Chilon, „ik zou u beleedigen als ik reeds het einde uwer goedheid voorzag. Maar nu gij mij reeds betaald hebt kan 't niet den schijn hebben, alsof ik slechts in mijn eigen voordeel sprak, ik raad u daarom nogmaals aan naar huis te gaan om slaven en een draagstoel te halen,

Sluiten