Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen to vinden Lvgia en hare beschermers hier te houden Zijne zaligheid hing er, meende hij, van ai, als hij niet minstens eenige dagen vaxi haar bijzijn genoot. Zooals een drenkeling van eiken stroohalm redding hoopt, zoo geloofde hij in deze weinige dagen het woord te zullen vinden, dat hem tot haar moest brengen. Daarom zei hij:

„Luistert naar mij, gij Christenen. Ik was gisteren met u in het Ostrianum en leerde uw geloof kennen. Uwe daden bewijzen, dat ge eerlijk en goed zijt. Blijft hier en laat mij hij u blijven, ik ben ziek, mijn arm is gebroken en ik moet verscheidene dagen rust houden. Ik verklaar daarom dit huis niet te willen verlaten, tenzij ge mij met geweld verdrijft."

Hij kon wegens zwakte niet verder spreken.

Crispus antwoordde: „Wij dwingen u niet, wij willen ons zelf slechts in veiligheid brengen."

Na een poosje ging Vinicius voort:

„Naar Croton zal niemand vragen; hij was van plan op reis te gaan en men zal daarom denken, dat hij dat ook gedaan, heeft. Niemand heeft ons dit huis zien binnentreden, behalve een Griek, die met ons naar het Ostrianum was gegaan. Maar ik zal hem het zwijgen opleggen, hij wordt door mij betaald. Naar mijn huis zal ik een brief zenden, dat ik op reis ben gegaan. Als de Griek den prefect reeds gewaarschuwd heeft, dan zal ik verklaren Croton zelf gedood te hebben. Bij de schim mijns vaders en die mijner moeder, dat zal ik doen. Blijft gerust hier wonen, geen haar op uw hoofd zal gekrenkt worden. Brengt gauw den Griek hier, zijn naam is Chilon Chilonides."

„Dan zal Glaucus bij u blijven met de weduwe, die u zal verplegen," zei Crispus.

„Hoor eens, oude," zei Vinicius, „ik ben u dank verschuldigd, gij schijnt mij eerlijk en goed toe, maar gij spreekt niet ronduit. Gij vreest, dat ik mijne slaven zal laten komen om Lygia te ontvoeren."

„Zoo is V' antwoordde Crispus ernstig.

„Gelooft ge, dat ik er om zou liegen, dat ik om harentwil hier wensch te blijven? Ik zal haar niet langer vervolgen, maar als zij niet hier wil blijven, trek ik het verband van mijn arm en zal spijs noch drank meer nuttigen. Mijn dood kome dan op uwe broeders neer. Waarom hebt ge me verpleegd in plaats van mij te laten dooden?"

Zijn toestand verergerde zichtbaar.

Lygia, die in de aangrenzende kamer alles gehoord had

Sluiten