Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXII.

Yinicius vreesde evenwel nog voor een ander gevaar, dat zijne vreugde kon verstoren. Chilon kon den stadsprefect met zijn verdwijnen in kennis stellen en dan zou de stadswacht komen en het huis omsingelen. Hij kon zich niet meer verweren zooals vroeger, hi j was ziek en minder heftig gestemd en vreesde dat iemand zich tusschen hem en Lygia zou plaatsën. Hij dacht weer aan alles wat de apostel gesproken had en was geneigd te gelooven, dat eene hoogere macht Lygia beschermde. Haar toen hij de zaken meer nuchter beschouwde, herinnerde hij zich den Griek en verlangde weer Chilon te spreken.

Crispus vond dit goed en besloot Ursus te zenden.

„Als ik hem vind zal ik hem meebrengen, of hij wil of niet," zei Ursus, nam zijn mantel en ijlde heen.

Ka eenig zoeken had hij Chilon's woning bereikt. Ursus kende hem niet, hij had hem slechts eens gezien en wel bij nacht; bovendien geleek die zelfbewuste, drieste man, die hem had willen overreden Glaucus te vermoorden, zoo weinig op de van schrik nu dubbel ineengedrongen gestalte van den Griek, dat niemand uit deze twee denzelfden persoon zou herkend hebben. Toen Chilon daarom bemerkte, dat hij Ursus geheel vreemd was, ademde hij weer vrijer.

„Yinicius zal mij wel beschermen," dacht hij, „hij zal mij niet laten dooden."

Hij schepte daarom moed en zei:

„Goede man. heeft mijn vriend, de edele Yinicius, geen draagstoel gezonden? Mijne voeten zijn gezwollen en ik kan zoo ver niet gaan."

„A'een," antwoordde Ursus, „wij zullen te voet gaan."

„Maar als ik dit weiger?"

„Weiger niet, want ge moet gaan."

„Ik zal gaan, maar niet omdat ik moet. Niemand kan mij, een vrij man, den vriend van den stadsprefect, dwingen. Als wijze bezit ik middelen om menschen in boomen en wilde dieren te veranderen. Maar ik zal gaan. Ik zal een wanneren mantel halen en eene hoofdbedekking, opdat de slaven mij niet zouden herkennen, want dan zouden zij overal blijven staan om mij de handen te kussen."

Hij deed een anderen mantel aan en trok eene muts diep

Sluiten