Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nero zelf begane moorden plaats vonden, dreven er eiken morgen lijken in de rivier, zoodat niemand daarop lette. Wel had hij in het Ostrianum gehoord, dat men zijne vijanden moest liefhebben, maar hij hield dit voor eene theorie, die in 't leven niet kon doorgevoerd worden. Misschien lag de oorzaak daarin, dat de Christenen vandaag een feest vierden, waarop zij niet mochten dooden. Maar waarom leverden zij Chilon niet aan 't gerecht over? Waarom zei de apostel, dat men zijn vijanden moest vergeven? Waarom zei Glaucus tot Chilon: God moge u vergeven, zooals ik u vergeef.

Er was slechts één antwoord op al deze vragen: zij hadden Chilon verschoond uit goedheid des harten, uit grenzenlooze naastenliefde, die beveelt, zichzelf, eigen geleden onrecht, eigen geluk en ongeluk te vergeten en slechts voor anderen te leven. Welk loon zij daarvoor verkregen, had hij in het Ostrianum wel gehoord, maar niet begrepen. Wat hij in deze oogenblikken voor de Christenen gevoelde was behalve bewondering, deels medelijden, deols zelfs verachting. Zijne Romeinsche natuur kon lieden, die zich in alles schikten, niet achten.

Vinicius zag. dat na Chilon's vertrek alle gezichten van vreugde straalden. De apostel trad op Glaucus toe, legde zijne hand op diens hoofd en zei:

,.In u heeft Christus getriomfeerd."

Vinicius bemerkte niet zonder innerlijke ontroering, dat Lygia hare lippen op de hand van Glaucus drukte.

Ursus kwam binnen en berichtte, hoe hij Chilon den weg gewezen en hem om vergeving had gevraagd, ingeval hij hem pijn gedaan had. De apostel gaf hem daarvoor zijn zegen.

Toen Lygia Vinicius te drinken gaf, greep hij hare hand en vroeg:

„Gij moet dus ook vergeven?"

„Wij zijn Christenen en mogen geen toorn in 't hart dragen."

„Lygia," zei hij, „wie ook uw God moge zijn, ik vereer Hem, omdat Hij uw God is."

„Gij zult Hem met uwe geheele ziel vereeren, als gij Hem eenmaal liefhebt."

„Omdat Hij uw God is," herhaalde Vinicius met zwakker wordende stem. Hij sloot de oogen, vermoeid viel hij in de kussens terug.

Lygia ging de kamer uit, maar kwam spoedig terug en boog zich over hem heen om te zien of hij sliep. Vinicius

Sluiten