Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te heerschen? Dat ging boven 't begrip van een Romeinsch patriciër, 't Scheen hem onmogelijk verder te leven, als hij dezen godsdienst aannam. En toch was *t deze godsdienst alleen, die hem van Lygia scheidde. Dat was genoeg om het nieuwe geloof met alle macht te haten.

Ondanks alles moest hij bekennen, dat 't dit geloof ook was, dat Lygia met onbegrijpelijke schoonheid gesierd had en dat haar maakte tot 't dierbaarste wat hij bezat. En weer wenschte hij Christus lief te hebben. Hij werd heen en weer geslingerd, maar boog het hoofd voor dezen onbegrijpel ijken God, omdat Hij haar God was.

Lvgia raadde wat er in hem omging, zag, hoe hij streed, hoe zijn natuur zich tegen dit geloof verzette. Soms hoopte zij Vinicius voor Christus' leer te winnen. Maar zij kende hem te goed. Vinicius een Christen! Zulk eene tegenstelling kon zij zich niet denken. Als de wijze Aulus, zelfs onder Pomponia's goeden invloed, geen Christen geworden was, hoe kon men 't dan van Vinicius verwachten? Hij was van elke redding uitgesloten.

Er waren oogenblikken, waarin zij met hem over zijne vreeselijke toekomst sprak en toen zij eens naast zijne legerstede zat en hem verklaarde, dat er buiten de^ Christelijke waarheid geen leven was, steunde hij zich op zijn gezonden arm en legde zijn hoofd in haar schoot.

„Gij zijt het leven." sprak hij.

Toen verloor zij hare tegenwoordigheid van geest, en geheel opgaand in hare liefde voor hem, nam zij zijn hoofd in hare handen, trachtte het op te heffen, maar boog zich zoo diep, dat haar mond zijn hoofd aanraakte. Een oogenblik bleven zij zoo in stille verrukking. Maar plotseling sprong Lygia op en vloog de kamer uit. Dit was de druppel geweest, die den beker deod overvloeien. Vinicius vermoedde niet hoe duur hij dit oogenblik van zaligheid zou moeten betalen. Maar Lygia gevoelde, dat zij nu zelf redding noodig had. Slapeloos bracht zij den volgenden nacht onder tranen en gebeden door. Zij gevoelde zich onwaardig om te bidden en verhoord te worden.

Des morgens vroeg verliet zij haar slaapvertrek en verzocht Crispus haar te volgen naar het priëel, dat verborgen was onder klimop en wijnranken. Daar stortte zij haar hart voor hem uit en smeekte hem haar uit Miriam's woning weg te voeren, daar zij hare liefde voor Vinicius niet langer ver bertten kon.

Sluiten