Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar te gaan verkondigen. Ik deed dat in Judea, in Hellas, op de eilanden en in deze goddelooze stad, waar ik 't eerst als gevangene kwam. En nu op Petrus' verzoek betreed ik dit huis, om dit trotsche hoofd tot Jezus' voeten neer te buigen en een zaadkorrel te strooien in het dorre veld, opdat de Heer dien zou laten groeien en tot rijken oogst brengen."

Paulus stond op; doch één blik op diens nietige gestalte overtuigde Crispus, dat in dat zwakke lichaam een geest huisde, die de wereld in hare grondvesten zou doen trillen en landen en volkeren veroveren zou.

HOOFDSTUK XXVL

Petronius aan Vinicius:

„Heb erbarmen, mijn beste vriend, geef verklaring van uw brief, die zoo kort is en voor mij onbegrijpelijke dingen bevat. Ten eerste schijnt 't mij ongelooflijk toe, dat die Lygiër Croton zoo gemakkelijk kon dooden. Na mijn terugkeer moet ik dadelijk met dien reus kennis maken en zijn beeld in brons voor mij laten vervaardigen. Roodbaard zal barsten van nieuwsgierigheid, als ik hem zeg, dat 't naar de natuur gemaakt is. Maar dank de goden, dat gij levend aan zulke handen ontkomen zijt. Dat hebt ge zeker te danken aan uw stand en afkomst. Alles wat gebeurd is wekt ten hoogste mijne verbazing — de bijeenkomst, waar gij u onder Christenen bevondt, de Christenen zelf, de behandeling, die ge van hen ondervondt, Lygia's vlucht en eindelijk de treurigheid en onrust, die uw laatste brief verraadt. Verklaar u nader, want ik moet u openlijk bekennen, dat ik noch de Christenen, noch u, noch Lygia begrijp. Schrijf spoedig, want ik weet niet wanneer wij elkaar zullen weerzien. In Roodbaard's hoofd wisselen de plannen als de windrichting in den herfst. Hij heeft plan naar Griekenland te reizen en niet naar Rome terug te keeren. Maar Tigellinus raadde hem aan, ten minste voor een korten tijd de hoofdstad te bezoeken, omdat anders het volk, wegens overmatig verlangen naar 's Keizers persoon (lees: naar spelen en brood) oproerig zou kun-

Sluiten