Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezellen, dan was het spel gewonnen. Hij hoopte evenwel Vinicius ook zonder haar gezelschap uit de stad te krijgen en daarom liet hij op het Palatium het bericht verspreiden, dat Vinicius ziek was, om zoodoende het gevaar van zijn neef en zichzelf af te wenden.

Petronius wenschte vóór alles tijd te winnen; was de Keizer eenmaal in Achaea, dan daalde Tigellinus, die niets van kunst afwist, een trapje lager en verloor zijn invloed. In Griekenland was hij zich bewust van de overwinning op eiken tegenstander. Inmiddels zou hij over Vinicius waken en hem tot spoedig afreizen aansporen. Om des te zekerder zijn doel te bereiken, trachtte hij Nero te overreden een edict uit te vaardigen, volgens hetwelk de Christenen Rome moesten verlaten ; Lygia zou dan met hare geloofsgenooten eene andere schuilplaats moeten zoeken en Vinicius zou iets later volgen. De zaak scheen hem uitvoerbaar toe. Nog niet lang geleden waren de Joden uit haat tegen de Christenen oproerig geworden en door Claudius uit Rome verdreven. Waarom zou Nero met de Christenen niet hetzelfde doen?

Petronius sprak tegenwoordig den Keizer dagelijks. Hem op zulk een denkbeeld te brengen was niet moeilijk, want Nero luisterde maar al te gaarne naar raadgevingen, die leed en verderf brachten. Na rijp overleg vormde Petronius een vast plan. Hij wilde in zijn huis een feest aanrichten en bij die gelegenheid den Keizer tot uitvaardiging van het edict overhalen en hoopte daarbij, dat Nero hem met de uitvoering zou belasten. Lygia zou hij, met al den eerbied aan Vinicius' geliefde verschuldigd, naar Bajae *) zenden; daar konden dan beiden tot het Christendom overgaan en daarover spreken, zooveel zij wilden.

Petronius ging voort met Vinicius getrouw te bezoeken. Ondanks al zijn zelfzucht kon hij niet nalaten eene zekere genegenheid voor den jongen krijgsman te gevoelen en bovendien moest hij hem tot de reis trachten over te halen. Vinicius echter wendde ziekte voor en verscheen niet op het Palatium, waar eiken dag nieuwe plannen gemaakt werden. Eindelijk hoorde Petronius van Nero persoonlijk, dat deze zich over drie dagen naar Autium zou begeven.

Den volgenden morgen spoedde Petronius zich dadelijk naar zijn neef, om hem dit bericht mee te deelen. Vinicius luisterde aandachtig en toonde hem daarop eene lijst van de

') Badplaats op de kust van Campanic.

Sluiten