Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lus, enz. Wal eene verzameling van moordenaars en schurken! En zulke lieden regeeren de wereld. Zou 't voor hen niet beter zijn eene Egyptische of Syrische godheid in de dorpen ten toon te stellen en hun brood met waarzeggerij en

dansen te verdienen?" .

„Of geleerde apen, rekenende honden, of een fluit blazenden ezel te laten zien," voegde Petronius er bij; „daarvoor zijn ze bijzonder geschikt. Maar laten we gewichtiger zaken bespreken. Luister. Ik heb op het paleis gezegd, dat ge ziek zijt en niet in staat het huis te verlaten; toch staat uw naani hier op de lijst. Dat bewijst, dat iemand mijne woorden niet gelooft en de ware oorzaak tracht te vernemen. Nero bekommert zich om dergelijke dingen niet, want voor hem zijt ge slechts een soldaat, die geen idee van poëzie of muziek heeft, met wien hij hoogstens in het circus over paarden kan spreken. 'tMoet daarom Poppea's werk geweest zijn uw naam op de lijst te zetten. Dit beteekent, dat haar verlangen naar u geen voorbijgaande gril is, maar dat zij hoopt u te svinnen.

„De Keizerin is een dappere vrouw!'

„Dat is ze. maar zonder hulp is ze verloren. Moge Venus haar zoo gauw mogelijk eene andere liefde inblazen, maar zoolang zij u begeert, moet ge de grootste voorzichtigheid in acht nemen. Zij begint Roodbaard te vervelen, hij geeft nu reeds aan Rubria de voorkeur boven haar. Maar niettegenstaande dat, zou hij toch vreeselijke wraak op ons

nemen." ,

„Maar ik begeer Poppea niet, ik heb eene andere iiei en

verlang alleen naar Lygia."

,,Ik bezweer u bij alle goden van de onderwereld, verlies het restje verstand toch niet, dat de Christenen u gelaten hebben. Hoe kunt ge aarzelen tusschen een waarschijnlijken en een zekeren ondergang? Heb ik u niet reeds gezegd, dat er geen redding voor u zou zijn, als ge de ijdelheid der Keizerin durft kwetsen? Als ge 't leven moe zijt, open dan liever uwe aderen of werp u in uw zwaard, want wie Poppea beleedigt, dien wacht een vreeselijke dood. Vroeger kon ik beter met u praten. Vergeet bovendien niet, dat Poppea het meisje op het Palatium gezien heeft. Zij zal daarom zonder veel moeite ontdekken, waarom gij hare hooge gunst afwijst, en Lygia in hare macht trachten te krijgen, zelfs al was zij onder de aarde verborgen. Gij zult u zelf en haar in het verderf storten. Begrijpt gij dat?"

Vinicius luisterde verstrooid toe en zei eindelijk:

Sluiten