Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXXVII.

Nero speelde en zong ter eere van „de Gebiedster van Cyprus" x) eene hymne van eigen dichting en compositie. Hij was weer geheel bij stem en zag, dat zijne voordracht de toehoorders werkelijk boeide. Na afloop daarvan ging hij zitten en bleef lang zwijgend voor zich uit staren, de hand op de citer geleund. 'tWas zeker voor de eerste maal, dat hij niet naar den lof van anderen verlangde. Plotseling stond hij op en zei:

„Ik ben vermoeid en verlang naar frissche lucht. Intusschen kunnen de citers gestemd worden." Hij deed een zijden doek om den hals en gaf Petronius en Vinicius bevel hem te vergezellen.

„Geef mij uw arm, Vinicius, ik voel mij vermoeid, Petronius zal mij over muziek onderhouden."

Zij betraden het met albast geplaveide en met safraan bestrooide terras. „Hier adem ik vrijer," zei Nero. „Mijne ziel is ontroerd en treurig, ofschoon ik weet, dat ik met het lied, dat ik zooeven als proeve heb voorgedragen, gerust in het openbaar kan optreden en daarmee zulk een roem zal behalen, als nog geen Romein ten deel viel."

„Daarmee zult gij overal roem oogsten," antwoordde^ Petronius. „Mijne gansche ziel bewondert u, o, godheid.

„Ik weei 't en geloof u, want gij zijt zelfs te traag om u aan vleierij schuldig te maken. Hoe denkt gij over muziek ?

„Wanneer ik naar poëzie luister, wanneer ik schoone tempels, standbeelden en schilderijen aanschouw, dan voel ik, dat mijn verstand dit alles volkomen kan bevatten, dat niets van al die schoonheid voor mij verloren gaat. Maar luister ik naar muziek, vooral naar die van u, dan openen zich voor ïnijn geest telkens nieuwe schoonheden. Ik tracht ze te grijpen, maar vóór ik ze kan vasthouden komen er steeds andere aanzetten; 't gelijken de golven van den Oceaan, die eindeloos komen aanrollen. Daarom vergelijk ik zoo gaarne de muziek

met de zee."

„Hoe bewonder ik uwe kennis!" nep Nero uit.

Zij liepen op en neer en een tijdlang hoorde men niets dan het ritselen der saffraanbladeren op het albast.

!) Venus.

Sluiten