Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Sta ons nog ééne gunst toe, o, godheid!" zei Petronius. „Spreek uw bevel ten aanhoore van de Keizerin uit. Vinicius zou 't nooit wagen eene vrouw te nemen, die der Keizerin niet welgevallig is. Gij moet haar vooroordeel met één woord wegnemen, o, gebieder, door te verklaren, dat dit huwelijk uw wil is." . t)

„Dat zal ik doen. U en Vinicius kan ik niets weigeren." Hij trad op de villa toe, terwijl oom en neef hem volgden. Hunne harten waren verheugd over de behaalde overwinning en Vinicius moest zich geweld aandoen Petronius niet van vreugde om den hals te vallen. Elke hindernis, elk gevaar scheen nu uit den weg geruimd.

Zij troffen den jongen Nerva en Tullius Senecio aan in gesprek met Poppetx. Terpnos en Diodorus stemden de citers.

Nero wierp zich in een met schilpad ingelegden armstoel, fluisterde den naast hem staanden slaaf eenige woorden in, waarop deze zich verwijderde en spoedig daarop met een gouden doosje terugkwam. De Keizer opende het en nam er een halsketting van groote opalen uit.

„Dit zijn juweelen dezen avond waardig," zei hij.

Poppea keek verrukt toe, denkende, dat 't een geschenk voor haar zou zijn.

Nero woog de steenen in zijne hand. „Vinicius," sprak hij, „gij zult dezen halsketting geven aan haar, die ik u gebood tót vrouw te nemen, namelijk aan de jeugdige dochter van den Lygiërkoning."

Poppea's woedende blik ging van Nero naar Vinicius en bleef eindelijk op Petronius rusten. Deze echter leunde achteloos in zijn stoel en streek met zijn hand over de snaren van een citer, als om zich den vorm van dat instrument in het geheugen te prenten.

Vinicius boog en trad daarna op Petronius toe met de woorden: „Hoe zal ik u danken?"

„Offer een paar zwanen aan Euterpe,"l) was diens antwoord, „prijs Nero's gezang en lach om alle voorteekens. In de toekomst zal geen leeuwengebrul uw slaap of dien uwer Lygische lelie meer storen."

„Neen, zeker niet! Mijn geluk is volkomen."

„Fortuna is u gunstig. Maar stil nu; de Keizer grijpt naar de luit. Houd den adem in, luister en laat uwe tranen rijkelijk vloeien."

*) Muze der toonkunst.

Sluiten