Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waagden de hovelingen 't nauwelijks adem te halen. Chilon geleek een doode; de Keizer beefde en liet den smaragd vallen. Het volk luisterde ademloos toe. En weer donderde dezelfde stem door het reusachtige gebouw: „Wee u, vrouwenmoordenaar, broedermoordenaar! Wee u, antichrist! De afgrond gaapt aan uwe voeten, het graf is reeds voor u gedolven. Wee u, levend lijk! Vervloekt zult ge zijn tot in alle eeuwigheid!"

Onmachtig zijne hand van het kruis los te maken, vertrok Crispus zijn lichaam op eene vreeselijke wijze, t \\ as een afgrijselijk schouwspel; de rozen vielen van zijn hoofd en terwijl hij een laatste poging deed om zijne hand van het kruis los te rukken en zijn ontvleesden arm naar Nero dreigend uit te strekken, riep hij nog eenmaal uit: „Wee u, moordenaar! Uwe maat is vol en uw uur heeft geslagen!" Plotseling strekte zich zijn lichaam en zonk zijn hoofd op zijn borst. Zijn lijden was geëindigd.

En in dat woud van kruisen sliepen de zwakslen reeds den doodslaap.

HOOFDSTUK LUI.

Vinicius had reeds sedert eenigen tijd de nachten buitenshuis doorgebracht. Petronius meende daarom, dat hij een nieu\\ plan ontworpen had om Lygia uit de Esquilijnsche gevangenis te redden. Maar hij wilde er zich niet in mengen om het welslagen er van niet te verhinderen. Na zijne vergeefsche poging om Lygia uit de Mamertijnsche gevangenis te bevrijden, was hij eenigszins bijgeloovig geworden en begon hij zijne geluksster te wantrouwen. Bovendien leek hem het plan, haar uit de Esquilijnsche gevangenis, die uiterst streng bewaakt werd, te ontvoeren, volkomen onmogelijk toe. Hij vreesde, niet zonder grond, dat men Lygia daar slechts hield om haar genezing af te wachten en haar daarna een afgrijselijken dood te doen sterven. In elk geval stond het bij hem vast, dat de Keizer en Tigellinus haar tot een schouwspel hadden uitverkoren, dat tot heden in Rome zonder wedergade was. Lygia uit hun klauwen tc bevrijden, zou Vinicius niet ge hikken; reeds de poging daartoe zou hem het leven kosten.

Ook Vinicius zelf had niet de minste hoop meer om Lygia

Sluiten