Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„V, » , ••11

„En als een dienaar van Christus in het uur van zijn dood u vergeeft, zou dan Christus zelf u niet genadig zijn !

Chilon trok zich de haren uit.

„Vergeving! Vergeving voor mij?"

„Onze God is een God van barmhartigheid, vervolgde

Paulus. , . . ,

„Voor mij ?" herhaalde Chilon en begon, als door smart

overmand, te steunen. tt

Leun op mij," zei de apostel, „en ga met mij mee.

Onze God is een God van barmhartigheid," herhaalde hij. ,Gn lijdt zielesmarten, maar Christus heeft uw lijden gezien. Zonder er om te denken wat u misschien morgen zal wachten, riept gij uit: ,Daar is de brandstichter! Christus zal zich deze woorden herinneren. Leugen en boosheid zijn van u geweken. Volg mij en luister naar mijne woorden. Ik ben degeen, die Christus haatte en zijne uitverkorenen vervolgde lk geloofde niet aan Hem, totdat Hij Zich aan mij openbaarde en mij tot Zich riep. Sedert dien tijd is Hij jegens mij de barmhartigheid zelve. Gij haatte Hem, maar Hij na 11 lief. Gij verriedt Zijne dienaren aan den beul, maar Hij /.al u vergeven. Hij wil u redden.

Chilon steunde en snikte hartverscheurend.

Een oogenblik van stilte volgde. Toen hernam de apostel: „Kom met mij! Ik zal u tot Hem brengen. Waarvoor kwam ik'anders tot u? Christus beval mij zielen te winnen en daarom wil ik Zijn gebod opvolgen. Gij denkt vervloekt te zijn, maar ik zeg u: Geloof aan Hem en gij zijt gered. Gij denkt, dat Hij u haat, maar ik herhaal u: Hij heeft u lief. Zie mij aan! Voordat ik Hem kende was er niets dan boosheid 111 mijn hart en nu vergoedt Zijne liefde mij vader en moeder, rijkdom en macht. Bij Hem alleen is een toevlucht te vinden. Hij alleen zal uw berouw zien, aan uwe ellende gelooven,

en u tot zich nemen."

Paulus voerde hein daarop naar de fontein, wier zilveren straal van verre glansde. Rondom heerschte diepe stilte, de tuin was leeg; de slaven hadden de verkoolde overblijfselen van het vreeselijke schouwspel verwijderd.

Kermend wierp Chilon zich op de knieën en verborg zijn gelaat in de handen. Paulus richtte zijn blik naar boven en smeekte i

„0, Heer, zie op dezen ongelukkige, op x.ijn berouw, ov zijn tranen, op zijne smart neer! 0, God van erbarmen, Gij,

Sluiten