Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen de muren eener gevangenis, waar de zon niet kan binnendringen. En wanneer hij hen aanspoorde om aan het „Lam" te gelooven, viel 't menigeen in, dat eigenlijk zijn arbeid slavenwerk, zijn leven dat van een ongelukkige was, en menigeen begon over zijn hard lot na te denken, waarvan het einde de dood was. De dood beteekende voor hen slechls nieuwe vrees en beloofde niets voor een volgend leven. De Lygiër echter, en de jonkvrouw, die op eene op het kerkerstroo neergeworpen bloem geleek, gingen den dood verheugd en als een geluk te gemoet.

HOOFDSTUK LVIII.

Op zekeren avond ontving Petronius bezoek van den sena tor Scaevinus. Zij spraken over de verschrikkelijke tijden, die zij beleefden, en Scaevinus bracht het gesprek ook op den Keizer. Hij sprak zóó openhartig, dat Petronius, ofschoon zij vrienden waren, voorzichtig begon te worden. De wereld was vol dwaasheid en ongerechtigheid, klaagde Scaevinus, en dat zou tot eene nog grootere ramp voeren, dan de brand van Rome geweest was. De senator vertelde, dat zelfs de hovelingen ontevreden waren; volgens hem voerde Fenius Rufus, de onder-prefect der pretorianen, slechts met den grootsten tegenzin de wreede bevelen van Tigellinus uit en alle bloedverwanten van Seneca zagen zich wegens Nero's gedrag jegens zijn ouden leermeester en Lucanus tot 't uiterste gedreven. Eindelijk gaf hij Petronius nog een wenk betreffende de ontevredenheid van het volk en zelfs van de pretorianen.

„Maar waarom deelt gij mij dit alles mee?" vroeg Petronius

„Heb geen zorg omtrent den Keizer," sprak Scaevinus. „Ik heb een verren bloedverwant, ook een Scaevinus, onder de pretorianen; door hem weet ik alles wat er in het leger voorvalt, daar 'groeit ook steeds de afkeer aan. Caligula was ook waanwijs en ge weet wat er geschiedde. Cassius Chaerea verscheen. 'tWas eene vreeselijke daad, en zeker zal niemand onder ons die goedkeuren, maar toch bevrijdde hij de wereld van een monster."

,.Zijt ge werkelijk van meening, dal Chaerea niets misdadigs

Sluiten