Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den godsdienst belijden dien zij wilde. Haar daarvoor te straffen was volgens het volkenrecht verboden.

Onzekerheid en nieuwsgierigheid beheerschten alle toeschouwers. De Keizer kwam vroeger dan anders binnen en zoodra hij verscheen, fluisterde men elkander toe, dat er wel iets buitengewoons zou gebeuren, want behalve Tigelhnus en Vatinius had Nero Cassius bij zich, een centurio van reusachtige grootte en sterkte, van wiens diensten hij slechts gebruik maakte, wanneer hij een beschermer aan zlJnc Z1.)(lc noodig had, b.v. bij zijne nachtelijke tochten in de bulmra. Ook wist men, dat in het amphitheatcr zelf allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen waren. Een grooter aantal pretorianen dan gewoonlijk verscheen er, niet echter onder aanvoering van een centurio, maar onder die van den tribuun Submis Flavius, wiens blinde aanhankelijkheid aan Nero bekend was. Blijkbaar wilde Nero zich verzekeren tegen eene uitbarsting van vertwijfeling van de zijde van \inicius. De nieuwsgierigheid was ten hoogste gespannen.

Aller oogen zochten de plaats, waar de ongelukkige minnaar zat. Vinicius was ongewoon bleek; zweetdroppels stonden op zijn voorhoofd. Hij zelf was niet minder in spanning dan de anderen en te gelijk verging hij van droefheid en angst. Petronius vreesde alles en zweeg; slechts eenmaal richtte hij de vraag tot zijn neef, of hij op alles was voorbereid en of hij 't in het amphitheater dacht uit te houden. Beide vragen werden bevestigend door Vinicius beantwoord, terwijl er eene rilling door zijn lichaam voer. Hij vermoedde, dat letronius dit niet zonder reden vroeg. Hij had zich geheel met Lvgia's dood vertrouwd gemaakt, daar die voor hen beiden verlossing en vereeniging beteekende; maar nu zag hij in. dat 't iets anders was aan het oogenblik van sterven als aan een vredig insluimeren te denken, toen dit oogenblik nog veraf was, dan den marteldood bij te wonen van haar, die hem 't dierbaarste op aarde was. Al hel vroeger ondervonden zielelijden ontwaakte weder en wanhoop venulde zqn hart. Vroeg in den morgen had hij getracht in de underaardsche gangen door te dringen om zich zekerheid te verschaffen of zij daar was; maar voor eiken ingang stonden pretorianen en hadden zulke strenge bevelen, dat goud noch smeekbeden den minsten invloed hadden. Vinicius dacht van onrust te sterven, nog vóór de voorstelling begonnen was. Toch verloor hij nog niet de hoop, dat Lygia misschien niet in het amphitheater zou komen en zijn angst dus ongegrond was.

Sluiten