Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wendde de apostel zijn door het licht der zon omstraald hoofd stadwaarts en sprak:

„Gij zijt verlost en mijn!"

Nu naderden de soldaten hem om hem te ontkleeden. Plotseling echter richtte hij zich op en stak zijne rechter

hand in de hoogte.

De soldaten, getroffen door deze houding, bleven roerloos staan; de geloovigen hielden den adem in, in de meening, dat hij wilde spreken. Diepe stilte volgde, maar Petrus, staande op deze hoogte, maakte met zijne uitgestrekte hand het teeken des kruises en zegende in zijn stervensuur, urbem et orhem, de stad en de aarde.

Op denzelfden schoonen avond voerde eene andere afdeeïing soldaten Paulus van Tarsus naar de plaats, waar hij den kruisdood zou sterven. En ook hem volgde eene groote menigte, die hij bekeerd had. Ook hij was, evenals Petrus, kalm en tevreden gestemd. Hij dacht aan zijn werk, zijne overwinning, aan de kerken, die hij in alle landen gesticht had; hij wist dat hij zijne rust verdiend en zijn taak volbracht had. Hem troostte het bewustzijn, dat het zaad, dat hij had uitgestrooid, niet verloren zou gaan, dat de waarheid zou overwinnen in den strijd tegen de wereld. Hij dacht aan zijne leer van liefde, die hij aan het volk verkondigd had: wanneer het ook al zijn goed aan de armen gaf, alle talen, alle geheimenissen, alle wetenschap kende, het toch niets zou zijn zonder de 'liefde, die goed en geduldig is, geen kwaad met kwaad vergeldt, geen kwaad denkt, alles gelooft, alles hoopt, alles

verdraagt. , , . ,

Zijn verder le\en had hij besteed aan de verkondiging dtz< r waarheid. Hij ging zijne belooning als een overwinnaar te-

" En toen zij waren gekomen, waar het kruis hem wachtte, knielde hij voor 't laatst neer en bad. Ja, zijn uur was gekomen Hij zag een helder verlicht pad voor zich, dat ten homel voerde, en zijne ziel sprak dezelfde woorden, die hij in 't bewustzijn van zijn naderend einde geschreven had: 'lk heb den goeden strijd gestreden, den loop volbracht, het geloof bewaard; voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige llecli ter in dien dag geven zal."

Sluiten