Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steente versierd en door een kunstige hand bewerkt. Ofschoon het in Rome de gewoonte was op gastmalen geschenken uit te deelen, keek iedereen vroolijk verrast op. Velen dankten Petronius, anderen zeiden, dat Jupiter op den Olympus den noden nog nooit zulke geschenken vereerd had; sommigen weigerden zelfs het al te kostbare cadeau aan te nemen.

Petronius hief de schaal van onyx, waaruit hij zei g dronken had en die de kostbaarste van alle was, hoog op

' n Hieruit plengde ik wijn ter eere der Cyprische godin, (leen menschenmond zal haar na mij beroeren, geene andere godheid ter eere zal er nogmaals wijn uit vergoten

W°H?i°sïingerde de kostbare schaal op den met saffraan bestrooiden grond, zoodat ze in duizend scherfjes uit elkaar spiong

mi sprak tot de verblufte gasten:

„Mijne dierbare vrienden, weest vroolijk en verbaast u n et! Ouderdomszwakte is eene treunge begeleidster der laatste levensjaren. Ik geef u een goed voorbeeld en een goeden raad: Het staat in uwe macht voor den.ouderdom ui Jen wc te gaan; ge kunt heengaan, voordat hij er is. Ik zal u

voorgaan."

Wat wilt se dan?" klonk het verschrikt.

Ik wil genieten, wijn drinken, muziek hooren,, go< c < '.I 'c vormen aan mijne zijde zien en met omkranst hootd uislapem lk heb afscheid van den Keizer genomen. Wilt ge hooren

^ En terwijl hij een beschreven blad onder de purperen kussens te voorschijn haalde, begon hij te lezen:

Ik weet, o, Keizer, dat gij mijne aankomst ongeduldig verwacht, dat uw trouw vriendenhart dag en nacht naar mij verlangt. Ik weet, dat ge mij met geschenen wilt overladen, mii tot prefect der pretonanen en Tigellinus tot datgene wilt aanstellen, waartoe de goden hem schiepen, dat is, to ezeldrijver in die landen, die gij na Domitius vergiftiging geërfd hebt. Vergeef mij! Want ik zweer u bij den Hades ) en bij de schimmen uwer moeder, uwer vrouw, mvs broeders en bij die van Seneca, dat ik met tot u kan komen. Het leven is een kostbare schat. Aan dezen schat heb ik de schoonste juweelen ontnomen; maar er komen in

») Onderwereld.

Sluiten