Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan nog zouden landen en steden hom eeren, niet als keizpr, maar als een dichter, zooals de menschheid er tot nu toe oog geen had voortgebracht.

Intusschen groeide de wolk in het westen aan en werd steeds dreigender. De maat was vol, de dolheid naderde haar einde.

Toen het bericht kwam, dat de opstand zich steeds meer uitbreidde, ontstak Nero in toorn. Hij verbrijzelde bekers, stiet bij een feestmaal de tafel om en gaf bevelen, die noch Helios noch Tigellinus waagden uit te voeren: n.1. de in Rome wonende Galliërs te dooden, de stad ten tweeden male in brand te steken, de wilde dieren los te laten, en de hoofdstad des rijks naar Alexandrië te verplaatsen; dit alles leek beril grootsch, verbazingwekkend en gemakkelijk te volvoeren.

Maar de dagen zijner heerschappij waren geteld; zelfs de hovelingen beschouwden hem ais krankzinnig. De dood van Vindex en de oneenigheid onder de opstandelingen schenen echter eene gunstige wending aan de zaken te zullen geven. Nero gaf weer feesten, vierde nieuwe triomfen, velde nieuwe doodvonnissen, totdat op een nacht een bode kwam toe snellen met het bericht, dat in de stad zelf de soldaten waren opgestaan en Galba tot keizer hadden uitgeroepen.

Nero sliep bij de komst van dezen bode. Toen hij ontwaakte, riep hij tevergeefs om den schildwacht, die den toegang tot zijne vertrekken bewaken moest. Iedereen had reeds het paleis verlaten. Staven roofden, wat zij konden meenemen en Nero dwaalde alleen door het groote gebouw rond en vervulde het met kreten van woede en wanhoop. Eindelijk kwamen zijne vrijgelatenen Phaon. Sporus en Epaphroditus hem te hulp. Z.j verlangden dat hij vluchten zou. Maar hij aar zelde nog. Als hij eens rouwkleederen aantrok en zoo den Senaat toesprak, zou deze dan wel zijne beden, zijne welbespraaktheid kunnen weerstaan ? En verbond hij daaraan dan nog zijne kunst van tooneelspeler, wie op aarde bezat dan grooter macht?

De vrijgelatenen, gewend hem te vleien, misten nog den moed hem de volle waarheid te bekennen. Zij waarschuwden hem daarom voor de volkswoede, die hem in stukken zou scheuren, nog eer hij het Forum bereikt zou hebben, en verklaarden. dat, zoo hij niet dadelijk zijn paard besteeg, zij hem verlaten zouden.

Phaon bood hem eene schuilplaats in zijne villa aan. Zij bestegen daarop hunne paarden eu, Nero's hoofd met een

Sluiten