Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loye", voor „Draaien, Loyer?" als hij vragen wilde of zijn spil moest beginnen te werken, klinkt zeker ieder onzer, die de expeditie mede maakte, nog in de ooren.

Het zijn juist niet de beste Javanen, die als matroos op de oorlogschepen komen; 't zijn veelal jongens, die schulden hebben of het een of ander uitgevoerd, waarvoor zij bij hun mede-kampongbewoners in ongenade zijn gevallen. Toch hebben allen aan boord heimwee naar hun kampong en als een trekje van fijn gevoel viel mij op, dat op het laatste traject der reis ieder van hen geheel vrijwillig, na eiken betaaldag een kleine gave afzonderde voor „SARIMAN, ouwe sok", die volgens hen te oud was om stoker te blijven. Die bijdragen werden in een busje gedaan en zijn later SARIMAN ter hand gesteld.

Kranige zeelieden, naar onze begrippen, zijn het niet en ik bewonderde onze officieren, die met zulke matrozen zooveel tot stand brachten. — Maar och, wanneer zullen wij toch eens ophouden slecht Maleisch tegen de inlanders te spreken ; waarom hen niet liever Hollandsch geleerd, zooals onze voorvaderen dat den Kaffers en den Hottentotten aan de Kaap wel geleerd hebben r Wat moest een matroos er van begrijpen, toen hij order kreeg den haan van een geweer schoon te maken met de woorden: „bekin bressih ajam laki laki') deri snaphaan!".

Voor dezen wetenschappelijken tocht der Siboga waren hare kanonnen en verdere bewapening te Soerabaja van boord genomen. Op de plaats waar anders op de brug twee revolverkanonnen staan, had thans aan bakboord de groote Le Blancen aan stuurboord de kleine, handige Lucas-loodmachine plaats gevonden. Op de campagne nam de etenstafel de plaats in van het groote Krupp-kanon. Om die etenstafel verzamelden wij ons 's middags en 's avonds, nadat de hofmeester met

l) Ajam laki laki beteekent letterlijk vertaald de manlijke kip — dus haan; maar nooit zal een inlander den haan van het geweer ajam laki laki noemen.

Sluiten