Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze geleerden moesten zich uit den aard der zaak beperken tot de dieren, die in de nabijheid der kusten voorkomen; van dieren en planten, die in dieper water of in de open zee wonen, hetzij dan drijvende aan haar oppervlak of rondkruipende over haar bodem, wist men maar weinig. De beroemde Challenger-Expeditie had op hare vier-jarige reis rondom de wereld (1872— 1876) wel is waar zeer enkele dreggingen gedaan in het oostelijk gedeelte van Insulinde; de „Gazelle"(1874—1878) was al loodende de Banda Zee overgestoken, maar dat was dan ook alles, wat men van de fauna en de physische gesteldheid der diepzee wist en reeds in 1877 wees Prof. schlegel op de wenschelijkheid „van een voortgezet onderzoek naar de hooger en lager georganiseerde diervormen welke in de zeeën van den Indischen Archipel voorkomen". Onder den invloed der belangrijke uitkomsten der diepzee-expedities van andere natiën wees Prof. hubrecht op den plicht, die te dien opzichte Nederland in zijn eigen koloniaal gebied te vervullen had en gaf, gesteund door Prof. Kan, die echter van een ander gezichtspunt uitging, den stoot, die maakte, dat de Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën de belangstelling der Regeering en van particulieren voor dit onderzoek wist op te wekken.

Vergelijkt men de weinige gedane onderzoekingen met de uitgestrektheid van het te onderzoeken terrein en de talrijke nieuwe vragen, die juist waren voortgevloeid uit het weinige, dat men van de diepzee van den Archipel was te weten gekomen, dan begrijpt men hoe uitgebreid de taak wasvoor een Expeditie, die zich gedurende een jaar uitsluitend bezig wilde houden met het onderzoek der zeeën van den Archipel.

Met zorg was daarom ook door weber een plan gemaakt volgens hetwelk men, rekening houdende met de verschillende moesson's, in staat zoude zijn zooveel mogelijk van den Archipel te bereizen gedurende den tijd, dien de Siboga voor dezen wetenschappelijken tocht op zoo liberale wijze door de Regeering was afgestaan.

Sluiten