Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst werd Koepang aangedaan. Onze eerste machinist de Heer klazinga had op reis zijnde, het treurig bericht ontvangen, dat zijn broeder, machinist op den Gouvernementsstoomer, die te Koepang gestationneerd is, met de vlet, die hem van land naar boord zou brengen in de branding was omgeslagen en jammerlijk verdronken. De Heer klazinga wenschte zoo mogelijk eenige nadere inlichting omtrent dit droevig voorval te vernemen en wij allen verlangden naar de brieven, die te Koepang op ons lagen te wachten.

Koepang met zijn witte huizen steekt vriendelijk af tegen de donkere bergen. Voor zoover wij zien konden waren deze bergen groen; dit gedeelte van Timor maakte op ons geen dorren indruk, zooals wij het ons uit de beschrijvingen van Wallace voorgesteld hadden.

Zoodra het anker gevallen was, gingen wij met de vlet naar oepang. \\ at moest ons oog al aan weinig comfort gewend geraakt zijn, dat het reeds gestreeld werd, door de zeer bescheiden heerlijkheden der beschaving van Koepang! Door ïet stadje stroomt een vriendelijk riviertje, ingedamd door gemetselde muren, overschaduwd door groote boomen en aan weerszijden bebouwd met ruime nette huizen, om van het huis van den Resident niet eens te spreken, dat ons zelfs een grootschen indruk deed. Er is een klein zindelijk hotel, waar wij een paar dagen later dineerden, waar bloemen op tafel stonden en een Indo-Europeaan op een sassando — het 1 imoreesche muziekinstrument bij uitnemendheid — Timoreesche liederen en Europeesche dansen speelde.

Dt. inbooilingen van Timor met hun pikzwarte haren meestal in een knoop boven op het hoofd gebonden en omgeven door een rooden lap, met snaphanen gewapend, maakten een vervaarlijk wilden indruk, doch mogen zij wel zoo kwaad niet geweest zijn, als zij er uitzagen. Op de pruiken der bewoners van het naburige Rotti, waarvan wij er verscheidene zagen, balanceerden schilderachtige, van stroo sierlijk gevlochten hoeden; modellen, die hoogst elegant waren en die

Sluiten