Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van conclusies. De thermometer, die bij de looding gebruikt was geworden, wees boven gekomen voor het bodemwater een temperatuur van 1,5° C. aan; dit scheen aan te toonen, dat er een onderzeesche verbinding tusschen de Makassarstraat en koud oceanisch water bestond en de fantasie hield zich reeds bezig met den weg te bepalen, die dat water nemen zou. Heel vroeg in den ochtend, het was nog half duister, liet Weber, die altijd erg skeptisch was, weder looden, en het dieplood wees eene veel geringer diepte aan; de thermometer daarentegen stond op o° C. toen hij bovenkwam. Het water kon op zulk een geringe diepte onmogelijk zoo koud zijn; de thermometer wees dus fout aan, maar nu was ook de temperatuur-opgave van den vorigen avond, die met denzelfden thermometer genomen was, van alle waarde ontbloot.

In den namiddag naderden wij Dongala aan de westkust van Celebes gelegen, waar gouverneur VAN HoËVELL beloofd had den i^den Juni Qp zijne dienstreis te komen en ons onze brieven te brengen. Onder weg hadden wij nog twee korringen gedaan, die beiden goed waren gelukt en vooral de laatste, dicht bij Dongala was een mooie haal geweest, die veel dieren had bovengebracht.

De gouverneur, wiens belangstelling voor het wetenschappelijk onderzoek van den Archipel algemeen bekend is en die zelve ook belangrijke stukken over de Molukken geschreven heeft, had den wensch geuit, de Siboga aan het werk te zien en daarom werd besloten op de plek, waar wij heden zoo gelukkig gekord hadden, morgen in bijzijn van den gouverneur een korring te herhalen. De gouvernementsstoomer ,de Zwaan ' lag reeds op de reede van Dongala toen wij aankwamen, en WEBER en TvDEMAN gingen dadelijk naar haar toe om den gouverneur te begroeten, die spoedig met resident BRUGMAN bij ons aan boord kwam. Den volgenden dag zou Z.Ld. een groote korring bijwonen en bij ons blijven dineeren, maar „heden kon er toch ook nog wel eens een dregje uitgegooid worden, niet waar?" Zoo gezegd, zoo gedaan:

Sluiten