Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troften; dagen lang hadden zij groote vuren onderhouden met den lommei, die in de huizen en op de straten lag opgehoopt. \\ ij van onzen kant vonden, dat de Amerikaansche soldaten er eveneens miserabel uitzagen. Zij hadden op de manier van covv-boys niet anders aan dan een broek van kakhidril, een wollen hemd en een grooten filten flaphoed. Onder hen waren ook twee Hollanders, die jaren geleden naar Amerika waren verhuisd. De een heette Bakker en raakte met de machinisten en huysmans bevriend; de andere klampte Lo\ er aan, die permissie kreeg om een nacht aan wal te blijven. Loyer sliep met de overige Amerikaansche soldaten in een hangmat in de groote kerk, wier grootsche muren eveneens slechts uit geschilderd houtwerk bestonden, en amuseerde zich kostelijk. Een der andere stokers was in een weinig benevelde stemming op een bank naast een dikke inlandsche schoone terecht gekomen en zijn week gemoed had er hem toe verleid de dame te omarmen, die volstrekt niet gediend van deze liefkozing, om hulp riep. De Amerikanen, nog terecht beducht voor hun gezag onder de inboorlingen, hadden den liefhebber opgepakt, maar door de tusschenkomst van commandant TyüEMAN, die excuses maakte voor het gedrag van een zijner schepelingen, kwam onze stoker weer aan boord, waar hij den volgenden dag tot zijn ontsteltenis bemerkte, dat hem zijn Atjeh-medaille ontfutseld was.

De vriendschap met de Amerikaansche officieren, die een vervelend leven te Soeloe leidden en een kleine afleiding heel aangenaam vonden, werd zoo groot, dat zij bij ons kwamen dineeren. Ik werd door onzen gamelle-chef geconsulteerd, hoe wij aan het diner een presentabelen vorm konden geven en het feest slaagde uitmuntend. Beneden in de hut luisterde ik naar het knallen der champagneflesschen en de toasten, die op de vriendschap tusschen de nieuwe buren in den Archipel gehouden werden.

In die dagen was ik niet heel wel en moest in mijn hut

Sluiten