Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lokaal, waarin door groote openingen in den wand het licht binnenvalt. De kinderen zaten in klassen verdeeld bij elkander; zij moesten kleine sommen maken, ook voorlezen en het gelezene in andere bewoording oververtellen. Hoe trof mij dit onderwijs in vergelijking met het onderwijs, dat ik eens te Singkarah in de Padangsche bovenlanden bijgewoond had. Daar wisten de kinderen de meest ingewikkelde algebraformules, ik zou haast zeggen op te dreunen en een halve bladzijde van het voor hen zeer weinig bevattelijke verhaal van Robinson Crusoé op te zeggen, maar blijkbaar zonder iets van een dezer beide kunststukjes te begrijpen. Hier te Kwandang liet Modjo de kinderen een eenvoudig verhaal lezen van een man, die zijn sawah in orde bracht. Kon de een of andere kleine droomer bij het navertellen geen ander woord bedenken, dan in het boek stond, zeide modjo: rkom, gebruik eens je verstaifd", — en dan schaterden de andere kinderen. Met genoegen hoorde ik later te Menado Modjo door den Heer Laats, schoolopziener van dit noordelijk gedeelte van Celebes, prijzen als „een geschikte baas".

Aan de rijsttafel kreeg ik bezoek van een paar heeren der Siboga,, die zich door het heerlijke water in de rivier lieten verleiden tot een bad en 's avonds kwam WEBER terug. Wandelende van den passar naar MüDJO's huis zagen wij voor het huis der toewan bokkie vier dansmeisjes, „padjogé s , staan. „Toewan bokkie" is de titel van de vrouw van het inlandsch hoofd van dit district, die zelf den titel van Hoekoen besar voert.

Ik vermoedde, dat toewan bokkie wel eens lust in een praatje had met de vreemdelingen, die in haar kampong vertoefden en die bij afwezigheid van den Hoekoen geen aanleiding hadden om haar op te zoeken. Maar de indische vrouw weet al even goed raad als hare europeesche zuster, wanneer zij gaarne iets bereiken wil en de vier dansmeisjes waren een duidelijke uitnoodiging om binnen te treden. Met eenvoudige, aangeboren voornaamheid ontving toewan bokkie

Sluiten